BESLUIT VERKEERSMAATREGEL Agniesestraat (ROTTERDAM)

De manager Parkeervoorzieningen Stadsbeheer,

 

Overwegende dat,

Voor de locatie Agniesestraat plaatsing van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is aangevraagd;

 

De aanvrager voldoet aan de voorwaarden om voor een dergelijke parkeerplaats in aanmerking te komen;

 

Deze maatregel, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet, strekt tot:

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• het beschermen van weggebruikers en passagiers;

• het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 

De weg is gelegen binnen de bebouwde kom en in beheer van de gemeente Rotterdam;

 

Gelet op artikel 18, eerste lid sub d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens door het college van burgemeester en wethouders verleend mandaat;

 

 

 

BESLUIT:

• tot het inrichten van een gehandicapten parkeerplaats aan de Agniesestraat 27, ter hoogte van pand nummer 27, door middel van plaatsing van bord E6 RVV 1990 met onderbord met vermelding van het kenteken van de auto van de aanvrager en aangevuld met een kruismarkering in het parkeervak.

 

 

 

Rotterdam, 01 juli 2024

Namens het college van burgemeester en wethouders,

De manager Parkeervoorzieningen Stadsbeheer,

J. van Maaren

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van publicatie tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam, maar te worden ingediend bij de:

Algemene Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011

3000 BA Rotterdam

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat tenminste de gronden van het bezwaar, de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. Het is wenselijk tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

Indien een bezwaar, als hiervoor bedoeld, is ingediend kan tegen betaling van de griffie-rechten een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend worden bij de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam

 

 

Naar boven