KENNISGEVING ANTERIEURE OVEREENKOMST PERCEEL K577 LEWEDORP

Burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele maken bekend dat zij op 5 juni 2024 een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 13.13 van de Omgevingswet hebben gesloten.

 

Inhoud overeenkomst

 

De overeenkomst heeft betrekking op het perceel gelegen aan de Maalweg (ongenummerd), kadastraal bekend gemeente Borsele, sectie K, nummer 577, groot 5.870 m2. De gemeente is bereid medewerking te verlenen aan het bouw- en inrichtingsplan voor het realiseren van één woning in het buitengebied. Dit door middel van het voeren van een omgevingsvergunningprocedure voor een buitenplanse omgevingsplanactivtiteit.

De anterieure overeenkomst bevat voorwaarden op basis waarvan de gemeente vanuit haar publiekrechtelijke taken en bevoegdheden haar medewerking zal verlenen aan de verdere planontwikkeling en de realisatie van initiatiefnemers bouw- en inrichtingsplan. Daarnaast bevat de overeenkomst afspraken over de manier waarop de gemeente en initiatiefnemer samenwerken, de taakverdeling van de gemeente en initiatiefnemer, de kostenverdeling en de risicoverdeling.

 

Wettelijk verplicht kostenverhaal

 

De gemeente is op basis van artikel 13.11 van de Omgevingswet verplicht kosten te verhalen die zij maakt voor het realiseren van een nieuw toegedeelde functie. Het gaat om kosten die betrekking hebben op werken, werkzaamheden en maatregelen die daartoe zijn aangewezen in het Omgevingsbesluit. Met het sluiten van een anterieure overeenkomst gaat de gemeente onder meer een overeenkomst aan waarin het wettelijk verplicht kostenverhaal privaatrechtelijk wordt afgedekt.

 

Geen bezwaar en beroep

 

Tegen een gesloten anterieure overeenkomst en/of de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomsten kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

 

Inzage

 

Conform artikel 16.138 van de Omgevingswet en artikel 12 van de Bekenmakingswet ligt vanaf 12 juni 2024 een zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Stenevate 10 in Heinkenszand. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.30 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur. Daarnaast is de zakelijke beschrijving als externe bijlage bij deze publicatie gevoegd. Voor meer informatie over deze overeenkomst kunt u contact opnemen met Team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 0113-28 83 83.

 

Heinkenszand, 12 juni 2024

 

Naar boven