KENNISGEVING ANTERIEURE OVEREENKOMST PERCEEL T530 HOEDEKENSKERKE

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele maken bekend dat zij op 7 juni 2024 een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening hebben gesloten.

 

Inhoud overeenkomst

 

De overeenkomst heeft betrekking op het perceel gelegen aan de Molenweg met als voorlopig toegekend huisnummer 11b te Hoedekenskerke kadastraal bekend gemeente Borsele, sectie T, nummer 530, groot 2.430 m2. De gemeente is bereid medewerking te verlenen aan het bouw- en inrichtingsplan voor het realiseren van één woning. Dit door middel van het voeren van een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure op basis van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

De anterieure overeenkomst bevat voorwaarden op basis waarvan de gemeente vanuit haar publiekrechtelijke taken en bevoegdheden haar medewerking zal verlenen aan de verdere planontwikkeling en de realisatie van initiatiefnemers bouw- en inrichtingsplan. Daarnaast bevat de overeenkomst afspraken over de manier waarop de gemeente en initiatiefnemer samenwerken, de taakverdeling van de gemeente en initiatiefnemer, de kostenverdeling en de risicoverdeling.

 

Wettelijk verplicht kostenverhaal

 

De gemeente is op basis van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening verplicht kosten te verhalen via een exploitatieplan, tenzij het kostenverhaal anderszins verzekerd is. De gemeente is verplicht kosten te verhalen wanneer er sprake is van een planologisch besluit waarbij planologische ruimte wordt gecreëerd waardoor een bouwplan kan worden gerealiseerd.

Het gaat om kosten die onder meer betrekking hebben op werken, werkzaamheden en maatregelen die daartoe zijn aangewezen in het Besluit ruimtelijke ordening. Met het sluiten van een anterieure overeenkomst gaat de gemeente onder meer een overeenkomst aan waarin het wettelijk verplicht kostenverhaal anderszins is verzekerd.

 

Geen bezwaar en beroep

 

Tegen een gesloten anterieure overeenkomst en/of de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomsten kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

 

Inzage

 

Conform artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening ligt vanaf 12 juni 2024 een zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Stenevate 10 in Heinkenszand. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.30 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur. Daarnaast is de zakelijke beschrijving als externe bijlage bij deze publicatie gevoegd. Voor meer informatie over deze overeenkomst kunt u contact opnemen met Team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 0113-28 83 83.

 

Heinkenszand, 12 juni 2024

 

Naar boven