Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Pongeweg 4A, Hall” gemeente Brummen

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen maakt op grond van artikel

3.8 van de Wet ruimtelijke ordening(Wro), bekend dat de gemeenteraad op donderdag 30 mei 2024 het bestemmingsplan “Buitengebied, Pongeweg 4A, Hall” met de daarbij behorende stukken gewijzigd heeft vastgesteld.

 

Ligging plangebieden

Het plangebied is gelegen op een perceel Pongeweg 4A te Hall.

 

Inhoud

Het bestemmingsplan voorziet in het weg bestemmen van een recreatiebestemming en agrarische bestemming naar een tuinbestemming en een kleine vergroting van de woonbestemming.

 

Gewijzigde vaststelling

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is het vastgestelde bestemmingsplan op ondergeschikte delen gewijzigd. Het betreft onder meer aanpassing van de regels en toelichting.

 

Inzage termijn

Analoog

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf dinsdag 11 juni 2024 tot en met maandag 22 juli 2024, tijdens openingstijden, op afspraak ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 31, Brummen).

 

Digitaal

Het vastgestelde bestemmingsplan is tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl (onder Inwoner en ondernemer / Bouwen en Wonen / Bestemmingsplannen / Bestemmingsplannen in procedure) en op www.ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande link:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0213.BP78445-va01

 

Beroep vastgesteld bestemmingsplan

Vanaf dinsdag 11 juni 2024 tot en met maandag 22 juli 2024 kan tegen het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan beroep worden ingesteld.

 

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u de Voorzitter van genoemde afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer M. (Marius) ten Voorde, via telefoonnummer (0575) 56 82 33 of per mail via m.tenvoorde@brummen.nl

 

Naar boven