Wijzigingen in ontwerp-wegenlegger Apeldoorn

College van burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een ontwerp-van-wijzigingen behorend bij de ontwerp-wegenlegger hebben opgemaakt.

In de wegenlegger wordt vastgelegd welke wegen openbaar zijn en wie de onderhoudsplicht daarvan heeft van alle wegen buiten de bebouwde kom. Naar aanleiding van eerder ingebrachte zienswijzen tegen de ontwerp-wegenlegger is er aanleiding om wijzigingen op te nemen in de ontwerp-wegenlegger.

Terinzagelegging

De ontwerp-wegenlegger met het ontwerp-van-wijzigingen ligt voor iedereen ter inzage van 30 mei 2024 tot 11 juli 2024.

De ontwerp wegenlegger inzien

Digitaal

De ontwerp-wegenlegger met het ontwerp-van-wijzigingen is digitaal te vinden in de bijlage bij deze publicatie.

Op afspraak

Op afspraak kunt u naar Werkgebouw Zuid komen voor inzage. Neem hiervoor contact op met Sjoerd de Boer van de afdeling Beheer en Onderhoud, via ons algemeen telefoonnummer 14 055.

Zienswijze 

Tijdens de periode waarin de ontwerp-wegenlegger met het ontwerp-van-wijzigingen ter inzage ligt kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Dat kan op de volgende manieren:

 • Schriftelijk

  Stuur uw zienswijze onder vermelding van “zienswijze ontwerp-wegenlegger met wijzigingen” naar: Het college van burgemeester en wethouders ter attentie van de afdeling Beheer en Onderhoud, S. de Boer

  Postbus 9033

  7300 ES Apeldoorn

  De brief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer en e-mailadres bevatten.

 • Telefonisch of mondeling

  Maak een afspraak met Sjoerd de Boer via telefoonnummer 14055. Van mondeling ingediende zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

  Het indienen van digitale zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Het vervolg

Nieuwe zienswijzen op het ontwerp-van-wijzigingen zal de gemeente Apeldoorn opnieuw behandelen. We zullen deze zienswijzen, voorzien van ons advies over gegrond/ongegrond, en de ontwerp-wegenlegger met het ontwerp-van-wijzigingen overdragen aan Gedeputeerde Staten (GS). GS zal rekening houden met ons advies over de zienswijzen en de ontwerp wegenlegger definitief vaststellen. Zij zullen dit besluit publiceren. Eventueel is tegen hun besluit beroep mogelijk bij de rechtbank.

Apeldoorn, 23 mei 2024

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn

Naar boven