AANKONDIGING VOORGENOMEN VERPACHTING

Tijdelijke pachtuitgifte 2024

 

Nr.

Straatnaam

Perceelcode

Oppervlakte (m2)

1

Kuyerhuislaan

Zwolle B 7858

12.655

2

Milligersteeg

Zwolle S 7413

8.138

3

Tympad

Zwolle R 1607 en 1527

29.799

4

Scholtensteeg

Zwolle S 158, 522, 523

79.460

5

Urksteeg

Zwolle T 137

33.000

6

Nieuwleusenerdijk

Zwollekerspel X 1271 en 1103

75.830

7

Herfterwetering

Zwolle M 1288, 826

37.500

8

Brinkhoekweg

Zwolle O 17, 1436

209.765

9

Ruimzichtweg

Zwolle S 3087, 452

62.395

10

Dijken Marslanden

Zwolle M 867, 417,943,L 6301,6212,

3338,6301, B 8022 en

Zwollerkerspel I 823

72.840

11

Agnietenbergweg

Zwolle O 2176

26.262

12

Ruimzichtweg

Zwolle S 3431

8.453

13

Hasselterdijk

Zwolle S 7701, 7710

257.214

14

diverse locaties

Zwollerkerspel X 336,812, Zwolle T 98,

167, O 2198 en AA 10

205.631

15

Urksteeg

Zwolle T 150, 139, 146, 140, 229

271.054

16

Urksteeg

Zwolle T 164, 137, 229, I 1738, 3531

294.451

17

diverse locaties

Zwolle AB 115, 119, 121, AA 59,

B 7923, 6344 en M 1249, 1262

217.384

 

Voornemen tot aangaan overeenkomst met potentiële pachters

 

De gemeente Zwolle is voornemens een pachtovereenkomsten voor een periode tot 31-12-2024 aan te gaan met potentiële pachters ten behoeve van het beheren van deze gronden.

 

Pachter is de enige serieuze gegadigde

 

Zwolle heeft voor deze uit te geven percelen in het verleden afspraken gemaakt met de huidige pachters over het tijdelijk beheer van deze gronden. De afspraken kunnen financieel van aard zijn, betrekking hebben op meerjarig beheer of gebaseerd zijn op (andere) toezeggingen vanuit het verleden. De Gemeente Zwolle is gehouden deze afspraken na te komen en op basis daarvan worden de gronden één op één aangeboden aan de pachters.

 

Betreffende afspraken zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

 

Afspraken pachter en gemeente en gedane investeringen

Nummers 1, 2, 5, 8, 10 en 11.

 

Afspraken mede in relatie tot andere gebruikers van het perceel

Nummers 3 en 12.

 

Afspraken met pachters ten aanzien van afspraken in het verleden

Nummers 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16 en 17.

 

Afspraken ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen

Nummer 4.

 

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het aangaan van de overeenkomst voor de hierboven genoemde locatie te Zwolle, t.b.v. het tijdelijk beheren van de gronden.

 

 

 

 

Vervaltermijn

 

Indien u zich niet met dit voornemen kunt verenigen, dan dient u dit uiterlijk binnen 20 kalenderdagen (ingaande de dag na deze bekendmaking) kenbaar te maken door uw standpunt met deugdelijke onderbouwing te sturen aan: grondzaken@zwolle.nl

 

De gemeente Zwolle en de pachters zouden onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

 

De gemeente publiceert dit voornemen op www.zwolle.nl/bekendmakingen en in het gemeenteblad. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778). Voor meer informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met grondzaken@zwolle.nl.

 

Naar boven