Verkeersbesluit openbare parkeervakken alleen voor laden elektrische voertuigen aan de Tjaerdawei 42a te rinsumageast

Bevoegdheid

 

Gelet op het collegebesluit d.d. 19 december 2023, waarbij aan de teammanager van de afdeling Openbare Werken de bevoegdheid is gemandateerd tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18 van de wegenverkeerswet 1994 (geldend vanaf 1 januari 2024).

 

Grondslag

 

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Overleg

 

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer is 12 januari 2022 overleg gevoerd met de korpschef van de Politie Noord Nederland over het verkeersbesluit voor laadpalen. De politie is akkoord met het besluit uit oogpunt van handhaafbaarheid. De gemeente houdt de politie op de hoogte van individuele aanvragen. Indien nodig wordt overlegd over individuele aanvragen.

 

Motivering

 

Nederland staat voor een grote transitieopgave in de mobiliteit als gevolg van de CO2 reductiedoelstelling uit het Klimaatakkoord. Op basis van deze doelstelling is in het regeerakkoord een ambitie uitgesproken om uiterlijk in 2030 alle nieuw verkochte auto’s emissie loos te laten zijn. Nu al wint de elektrische auto aan populariteit mede door allerlei stimuleringsregelingen.

Om in de laadbehoefte te voorzien is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) in het leven geroepen om laadfaciliteiten voor te bereiden en te optimaliseren. Zowel netbeheerders als gemeenten en provincies zijn vertegenwoordigd in de NAL.

De prognoses gaan ervan uit dat in 2030 in Nederland 1,8 miljoen oplaadpunten nodig zijn. Voor de gemeente Dantumadiel zijn volgens de prognose in 2025 20 (semi) publieke laadpalen nodig.

De gemeente heeft samen met de provincie Fryslân en andere Friese gemeenten de plaatsing van laadpalen aanbesteed. Doel van de aanbesteding is tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten een goed dekkende laadinfrastructuur te realiseren.

Laadpalen worden geplaatst na aanvraag van een ev – rijder, realisatie van basisdekking in de woonkernen, op verzoek van de gemeente op strategische laadlocaties en als bijplaatsing op basis van gebruik. Een aanvraag wordt gehonoreerd als de bewoner aan een aantal voorwaarden voldoet. De belangrijkste zijn: geen parkeermogelijkheid op eigen terrein, (op korte termijn) beschikt over een elektrische auto, minimaal 18 uur woont of werkt en er geen openbare laadpaal in uw nabije omgeving aanwezig is;

Voor elke stad en dorp in de gemeente zijn locaties voor laadpalen opgenomen in een plankaart. De plankaart is het uitgangspunt voor de plaatsing van de laadpalen. De belangrijkste criteria voor de locaties zijn een maximale loopafstand van 250 m van woning naar laadpaal, de aanwezigheid van laagspanning en de minimale afstand van 2 m tot de stam van de boom. Ook is de mogelijke parkeerdruk op de locatie onderzocht.

Bij een laadpaal kunnen gelijktijdig twee elektrische auto’s worden opladen. Om die reden wordt in dit besluit bij de laadpaal twee parkeerplaatsen aangewezen alleen voor het laden van elektrische auto’s. Dit gebeurt door het aanbrengen van aanwijspijlen op het onderbord richting de desbetreffende parkeervakken. De laadpaal aan de Stasjonswei betreft een strategische laadpaal zodat treinreizigers en inwoners hun auto kunnen opladen. In de omgeving zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig om 2 parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen aan te wijzen.

Dit besluit dient de volgende doelen uit artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994:

het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter

of van de functie van objecten of gebieden;

het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.

 

Besluit

 

Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen 2 parkeervakken aan de Tjaerdawei 42a te rinsumageast aan te wijzen als parkeervakken alleen voor opladen van elektrischte voertuigen volgens de onderstaande situatietekening. Bij de parkeervakken wordt het bord E8c van het RVV 1990 geplaatst met een onderbord voorzien van 2 aanwijspijlen naar de betreffende parkeerplaatsen.

 

 

Burgemeester en wethouders van Dantumadiel,

 

 

Namen dezen,

 

 

Wim Osinga

 

 

Team manager Omgeving en Economie

 

 

 

Bezwaar en beroep

 

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienden bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel, Postbus 22, 9104 ZG Damwâld. Een bezwaarschrift kan ook worden ingediend via de gemeentelijke website (www.dantumadiel.frl).

Het bezwaarschrift bevat tenminste:

 

uw naam, adres en telefoonnummer;

 

de datum van het bezwaarschrift;

 

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

 

de reden waarom u bezwaar maakt;

 

uw (elektronische DigiD-) handtekening.

 

Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit. Bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, kan een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) worden ingediend. Een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden aangevraagd. Dat kan via de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

 

Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

 

Naar boven