GEMEENTE VUGHT – GEBRUIK OPENBARE WEG – OCKEGHEMSTRAAT 1 VUGHT

 

Burgemeester en wethouders van Vught maken bekend, dat zij in de afgelopen periode onderstaande aanvraag hebben verleend:

-Ockeghemstraat 1 Vught, ontheffing 2:10 APV voor plaatsen container van 24 mei 2024 t/m 3 juni 2024, Z24-277383. Ingekomen 7 mei 2024

De ontheffing is verzonden op 15 mei 2024.

Bezwaarschrift

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een bezwaarschrift worden ingediend door belanghebbenden (gedurende een termijn van 6 weken). Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten; de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift kunt u richten aan het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 10100, 5260 GA Vught. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt U tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant Sector Bestuursrecht Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

 

Naar boven