Parkweg 5 Nijmegen: vervangen van een trap - omgevingsvergunning - Vergunning verleend

Gepubliceerd op: 17-05-2024

Omschrijving: vervangen van een trap (Parkweg 5 Nijmegen)

Activiteiten: Monument; Bouwen; Afwijken Bestemmingsplan;

Zaaknummer: W.Z23.107650.01

Product: omgevingsvergunning

Ontvangst: 05-10-2023

Definitieve beschikking verzonden: 15-05-2024

Definitieve beschikking ter inzage gelegd: 17-05-2024

Einddatum bezwaartermijn: 26-06-2024

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 16 mei 2024 tot en met 26 juni 2024.

Toelichting:

Bent u het niet eens met ons besluit?

U kunt binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit laten weten dat u het niet eens bent met het besluit. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als het besluit tegen uw belangen ingaat.

Stuur hiervoor binnen 6 weken een brief naar gemeente Nijmegen. Stuurt u de brief niet op tijd? Dan wordt uw bezwaar niet behandeld.

 

Zet in de brief in ieder geval het volgende:

- Uw naam en adres;

- De datum;

- De beslissing waarmee u het niet eens bent;

- Waarom u het niet met de beslissing eens bent;

- Uw handtekening.

 

Stuur de brief naar:

College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen

 

Zet op de envelop en de brief duidelijk het woord ‘Bezwaarschrift’.

Het bezwaarschrift kunt u ook sturen via de website van de gemeente Nijmegen. Gaat u hiervoor naar ‘diensten’ ‘klacht, bezwaar en beroep’ ‘bezwaar maken, beroep instellen’.

 

Dringende situatie

Het kan tot 18 weken duren voordat u een beslissing over uw bezwaar ontvangt. Kunt u hier niet op wachten, bijvoorbeeld omdat ons besluit nu al ernstige gevolgen heeft? Dan kunt u aan de rechter vragen om het besluit tijdelijk uit te stellen. Dat heet een voorlopige voorziening.

 

U doet dat zo:

- U schrijft eerst de brief met uw bezwaar. Hiervan maakt u een kopie.

- Daarna schrijft u nog een brief. Hierin schrijft u waarom u wilt dat het besluit nog niet wordt uitgevoerd. U vraagt dus om een voorlopige voorziening.

- Stuur de brief waarin u vraagt om uitstel met de kopie van uw bezwaar naar:

 

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland

Sector Bestuursrecht

Postbus 9030

6800 EM Arnhem

 

Let op! U betaalt administratiekosten (griffierechten) als u de rechter vraagt om een voorlopige voorziening. Hoeveel u betaalt, hangt af van uw situatie. Op www.rechtspraak.nl leest u hier meer over.

 

Meer informatie

U kunt na de verzenddatum van dit besluit de documenten met informatie over het besluit bekijken. Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via telefoonnummer 024 751 77 00. U kunt ook mailen naar wabo@odrn.nl. Noem hierbij het zaaknummer. De stukken van deze procedure zijn niet (meer) digitaal raadpleegbaar. U kunt de stukken opvragen door een mail te sturen naar omgevingsloket@nijmegen.nl onder vermelding van het zaaknummer waarvan u de stukken wilt inzien.

 

Naar boven