Amsterdam Zuid verkeersbesluit instellen van een verplicht voetpad aan de zuidzijde van perceel Parnassusweg 280.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

g elet op:

 

 • de Wegenverkeerswet (WVW 1994);

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • de bepalingen en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • de Verordening stadsdelen en stadsgebied Amsterdam 2022;

 • de ondermandaatbesluiten van de stadsdelen.

 •  

 

Overwegende dat:

 

de gemeente Amsterdam signalen ontvangen heeft waarin de rechtbank van Amsterdam gelegen aan perceel Parnassusweg 280 samen met de politie aangeven overlast te ervaren van voertuigen die oneigenlijk gebruik maken van het trottoir aan de zuidzijde van het gebouw;

om goed te kunnen handhaven het van belang is om dit trottoir aan te wijzen als verplicht voetpad;

het hierboven genoemde trottoir één van de drie routes is die door justitieverkeer wordt gebruikt om o.a. (gevaarlijke) gedetineerden op een snelle en betrouwbare manier aan- en af te voeren;

gelet op bovenstaande de gemeente Amsterdam overgaat tot het instellen van een verplicht voetpad waarbij justitieverkeer is uitgezonderd;

de maatregel ingesteld wordt door het aanbrengen van de benodigd bebording zoals aangegeven is op de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening;

 • het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 • de bovenvermelde maatregel op basis van artikel 2 van de WVW 1994 strekt tot het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, alsmede het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met een gemandateerde van de politie, eenheid Amsterdam.

de hierboven genoemde (delen van) wegen onder beheer zijn van en gelegen zijn binnen de grenzen van de gemeente Amsterdam;

Besluit

 

 • 1.

  Een verplicht voetpad in te stellen op het trottoir gelegen aan de zuidzijde van perceel Parnassusweg 280 waarbij justitieverkeer is uitgezonderd door het plaatsen van verkeersborden conform model G7 uit bijlage 1 van het RVV1990 inclusief het aanbrengen van een onderbord met de tekst: ‘uitgezonderd justitieverkeer’.

 

Zoals aangegeven op bijgevoegde tekening.

 

 

 

 

Amsterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, namens hen,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvain Scheers

Teammanager Expertisecentrum, Gebied en Gebruik, Stadswerken

 

Niet mee eens ?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.

 

U kunt online bezwaar maken via www.amsterdam.nl/bezwaar/jb. Daarvoor hebt u een DigiD nodig.

 

U kunt uw bezwaarschrift ook per post sturen aan:

Gemeente Amsterdam

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

 • uw naam, adres en telefoonnummer

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

 • het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

 • waarom u bezwaar maakt.

 

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

 

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

 

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

 

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie

Naar boven