Beschikking VOSDIJK/MERWEDESTRAAT - VML STORT te Arnhem

 

Uit bodemonderzoeksgegevens blijkt dat de bodem aan de VOSDIJK/MERWEDESTRAAT - VML STORT (locatienr: 0002) te Arnhem verontreinigd is als gevolg van voormalige stortactiviteiten.

 

Belanghebbenden hebben de gelegenheid gehad om hun reactie te geven op de melding. Hierop zijn geen reacties binnengekomen.

 

Op grond van de gegevens die zijn aangeleverd bij de melding, stellen wij vast dat het hier gaat om een ernstig, niet spoedeisend geval. Dit betekent dat er een bodemverontreiniging aanwezig is, maar dat er bij het huidige gebruik geen risico's zijn. Een sanering op korte termijn is vanuit milieuhygiënisch oogpunt niet noodzakelijk. Een tijdstip voor sanering blijft in het besluit daarom achterwege.

 

Inzien

Via deze link is het dossier gedurende 6 weken te bekijken:

https://open.arnhem.nl/data/bodem/inzage3979106-0002.51.02.pdf

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen deze beschikking bezwaar maken.

Zie toelichting "bezwaarschrift".

http://www.arnhem.nl/actueel/Openbare_bekendmakingen/inzien_en_bezwaar_maken

Naar boven