Aanvraag besluit Wet bodembescherming Energieweg 28 in Nijmegen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen heeft rapporten van bodemonderzoeken ontvangen. Hierin staat dat de bodem op het terrein aan de Energieweg 28 plaatselijk verontreinigd is met minerale olie en vluchtige aromaten.

Op dit moment is het terrein in gebruik als asfaltcentrale (APN). Uit een risicobeoordeling blijkt dat onder de huidige omstandigheden mogelijk sprake is van risico’s als gevolg van de bodemverontreiniging. Dit mogelijke risico beperkt zich tot een klein deel van het bedrijfsterrein.

Op basis van de ontvangen rapporten bereidt het college een besluit voor over de ernst van de verontreiniging en over wanneer een sanering moet worden uitgevoerd. Als het college een besluit heeft genomen, wordt dit ook weer langs deze weg bekendgemaakt.

Inzage

De melding wordt gepubliceerd op 29 november 2023. U kunt de ingediende stukken digitaal inzien via onderstaande snelkoppelingen. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer R. Echten van Bureau Archeologie en bodemkwaliteit (SR40), per telefoon via (06) 2568 3513, of per email op r.echten@nijmegen.nl. De stukken kunnen ook worden ingezien bij de Informatiebalie van de Stadswinkel (Marïenburg 30, Nijmegen).

Reactie

Als u wilt reageren op de stukken, dan kunt u dit doen tot 2 weken na 29 november 2023. Dit kan bij de heer R. Echten van Bureau Archeologie en bodemkwaliteit (SR40), per telefoon via (06) 2568 3513, of per email op r.echten@nijmegen.nl.

Snelkoppelingen naar de bodemonderzoeken

- Actualiserend bodemonderzoek, Tauw, 19 oktober 2023: http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/Document/DownloadOne?documentNr=D231065253

- Verkennend- en Nader bodemonderzoek, Dura Vermeer, november 2021: http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/Document/DownloadOne?documentNr=D220101478

- Verkennend bodemonderzoek aanbouw laboratorium, Dura Vermeer Milieu BV, 27 januari 2009: http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/Document/DownloadOne?documentNr=D150943754

- Resultaten grondwatermonitoring Asfaltcentrale APN, Dura Vermeer Milieu BV, 16 januari 2008: http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/Document/DownloadOne?documentNr=D220102793

- Nul-situatieonderzoek en grondwatermonitoring, Vermeer Milieutechniek, 12 februari 2003: http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/Document/DownloadOne?documentNr=D150942886

- Nader bodemonderzoek asfaltcentrale Boesewinkel, Vermeer Milieutechniek, 21 januari 1999: http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/Document/DownloadOne?documentNr=D150942885

- Verkennend bodemonderzoek nieuwbouwlocatie, Vermeer Milieutechniek, 16 november 1994: http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/Document/DownloadOne?documentNr=D150943752

- Saneringsonderzoek asfaltcentrale Boesewinkel, Grondmechanica, december 1993: http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/Document/DownloadOne?documentNr=D150940001

- Nader bodemonderzoek, Vermeer Milieutechniek, 4 februari 1992: http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/Document/DownloadOne?documentNr=D150940000

- Indicatief bodemonderzoek, Tukkers, 22 mei 1991: http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/Document/DownloadOne?documentNr=D150939999

Naar boven