Voornemen vaststelling Nota bodembeheer gemeente Borsele 2023 inclusief Bodemkwaliteitskaart gemeente Borsele Actualisatie 2023

 

Het college van burgemeester en wethouders van Borsele maken bekend dat zij van plan is om de Nota bodembeheer gemeente Borsele 2023 inclusief Bodemkwaliteitskaart gemeente Borsele Actualisatie 2023 door de gemeenteraad te laten vaststellen. De nota beschrijft het beleid en de regelgeving met betrekking tot (her)gebruik van grond en baggerspecie.

 

Inzage

 

U kunt de concept Nota bodembeheer gemeente Borsele 2023 inclusief Bodemkwaliteitskaart gemeente Borsele Actualisatie 2023 inzien van 13 september 2023 tot en met 25 oktober 2023 in het gemeentehuis, Stenevate 10 in Heinkenszand. Openingstijden: maandag en woensdag van 08.30 tot 17.30, dinsdag van 08.30 tot 16.30, donderdag van 08.30 tot 20.00 en vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. Voor het inzien van stukken kunt u een afspraak maken. U kunt daarvoor contact opnemen met de afdeling Informatiebeheer en Ondersteuning via het telefoonnummer 0113-238383. De stukken zijn digitaal op de vragen bij Lian Barentsen via info@borsele.nl.

 

Zienwijzen

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een belanghebbende een zienswijze naar voren brengen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Borsele, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand of e-mailen naar info@borsele.nl (Let op: de mail moet wel digitaal ondertekend zijn). Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze verzoeken wij u om uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar van Team leefomgeving via het telefoonnummer 06-155821130.

 

 

Naar boven