Verkiezingen waterschap stemmen bij volmacht

De burgemeester van Borsele maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Scheldestromen een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. MACHTIGING OP SCHRIFTELIJKE AANVRAAG

 • 1.

  Op het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar de formulieren voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen of zie www.borsele.nl/verkiezingen.

 • 2.

  Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2023) als kiezer is geregistreerd.

 • 3.

  Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2023) als kiezer voor hetzelfde waterschap zijn geregistreerd.

 • 4.

  Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hij dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uit te brengen.

 • 5.

  De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen.

B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE STEMPAS

 • 1.

  De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van zijn stempas, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer machti­gen voor hem te stemmen, door zijn stempas aan die kiezer over te dragen.

 • 2.

  Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de kandidaat­stelling (30 januari 2023) in dezelfde gemeente staan ingeschreven als de kiezer die de volmacht geeft, én geregistreerd zijn als kiezer voor hetzelfde waterschap.

 • 3.

  De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen stem, in de gemeente waar hij staat ingeschreven, uitbrengen.

 • 4.

  Een volmacht die verleend is door overdracht van de stempas kan tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen. Nadere informatie wordt verstrekt door team Burgerzaken van de gemeente.

Plaats: Heinkenszand

Datum: 17 januari 2023

De burgemeester voornoemd,

G.M. Dijksterhuis

Naar boven