Ontwerpbestemmingsplan Joure Wyldehoarne 4 fase 1 inclusief ontwerp welstandsontwikkelcriteria (wijziging welstandsnota), Gemeente De Fryske Marren, ter inzage.

 

 

 

Met ingang van 27 januari 2023 liggen gedurende 6 weken het ontwerpbestemmingsplan Joure – Wyldehoarne 4 fase 1 met de bijbehorende stukken inclusief de ontwerp welstandontwikkelcriteria (beeldkaart) Joure – Wyldehoarne 4 fase 1 voor iedereen ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro); de ontwerp welstandontwikkelcriteria (feitelijk een wijziging van de Welstandsnota) liggen ter inzage op grond van artikel 12a, lid 2 en 12, lid 4 van de Woningwet..

 

Plangebied

Het plangebied ligt in het oosten van Joure en wordt begrensd door:

  • De eerdere deelgebieden van Wyldehoarne aan de westzijde;

  • De Koarte Ekers aan de noordzijde;

  • De bosstrook met daarachter de Wildehornstersingel aan de oostzijde en

  • De agrarische gronden die bedoeld zijn voor fase 2 van Wyldehoarne 4 aan de zuidzijde.

 

Doel

De woonwijk Wyldehoarne wordt in verschillende deelgebieden ontwikkeld. De eerste drie zijn nagenoeg voltooid. Om deze reden wil de gemeente een vierde deelgebied aan de oostzijde van de bestaande deelgebieden ontwikkelen. Dit vierde deelgebied wordt in een noordelijke fase 1 en een zuidelijke fase 2 ontwikkeld. In fase 1 zijn 136 nieuwe woningen beoogd. Om de ontwikkeling mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig. Dit bestemmingsplan voorziet hierin en richt zich op fase 1 van Wyldehoarne 4.

 

De ontwerp welstandsontwikkelcriteria (beeldkaart) zien op het realiseren van een samenhangend bebouwingsbeeld voor de nieuwe woningen in het plan Joure – Wyldehoarne 4 fase 1. Met het vaststellen van de welstandsontwikkelcriteria wordt een wijziging van de welstandsnota beoogd.

 

Waar ter inzage

 

Het ontwerpbestemmingsplan inclusief de ontwerp welstandsontwikkelcriteria (beeldkaart) kunt u inzien bij:

• de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

• het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

• het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast is informatie over het plan te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Het ontwerpbestemmingsplan inclusief de ontwerp welstandontwikkelcriteria (beeldkaart) zijn te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl .

Het planidentificatie nummer is NL.IMRO.1940.BPJRE22WYLDEHOR4F1-ON01.

 

Reageren

In de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan inclusief de ontwerp welstandsontwikkelcriteria (beeldkaart) ter inzage liggen, kunt u uw zienswijze hierover indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

• Schriftelijk. Schrijf een brief aan de gemeenteraad van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

– ontwerpbestemmingsplan Joure-Wyldehoarne 4 fase 1 en/of ontwerp welstandsontwikkelcriteria (beeldkaart);

– waarom u een zienswijze indient

– de datum

– uw naam en adres

– uw handtekening

• Mondeling. U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de team ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

 

De gemeenteraad neemt een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan en de welstandsontwikkelcriteria (beeldkaart), waarbij ingediende zienswijzen worden betrokken.

 

Joure, 26 januari 2023

 

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren.

 

Naar boven