Ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide procedure en ontwerp verklaring van geen bedenkingen Rumelaarseweg 15

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 (Wabo) een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan te verlenen ten behoeve van een vijver met een omvang van ca. 3.182 m2 op het perceel aan de Rumelaarseweg 15 in Woudenberg. De gemeenteraad van de gemeente Woudenberg heeft op 22 december 2022 een verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Ter inzage

Het ontwerp van de omgevingsvergunning en het ontwerp van de verklaring van geen bedenkingen liggen van 25 januari 2023 tot en met 7 maart 2023 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg. De ontwerp omgevingsvergunning kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna de omgevingsvergunning kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.OGVRumelaarweg15-ow01

Zienswijze

Gedurende de termijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen met betrekking tot het ontwerp naar voren brengen. U kunt uw schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig een afspraak gemaakt te worden met de heer L. Toppen. Dit kan via telefoonnummer (14033). Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.

 

 

Naar boven