Verkeersbesluit nummer 1345401-2023

Dijkgraafslag: aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

Kenteken: 71-RG-VB

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A

 

Overwegende,

 

dat bewoner van de Dijkgraafslag nummer 155 zodanig gehandicapt is dat het zonder hulp van anderen niet mogelijk is een afstand van meer dan 100 meter te voet af te leggen;

 

dat het veelal niet mogelijk is om in de nabijheid van de woning te parkeren;

 

dat betrokkene als bestuurder in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart;

 

dat er bij ons geen bezwaar bestaat om in de buurt van de woning een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen;

 

dat het derhalve in verband met de in artikel 2 van de Wegenverkeerswet genoemde belangen, te weten het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en passagiers, en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade, wenselijk wordt geacht de in het dictum genoemde besluit te nemen;

 

Overwegende voorts dat deze maatregel betrekking heeft op een bij de gemeente in beheer zijnde weg;

 

dat dit besluit tevens beoogd de leefbaarheid te bevorderen door de mobiliteit van gehandicapten te bevorderen en hen in staat te stellen zoveel mogelijk aan het maatschappelijk verkeer te laten deelnemen;

 

dat gelet op artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg met de politie heeft plaatsgevonden;

 

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en de Algemene wet bestuursrecht;

 

Gelet op het Gouds Mandatenbesluit;

 

BESLUITEN:

 

door het plaatsen van verkeersbord van conform model E6 (met onderbord) van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats, het eerste parkeervak van de vier parkeervakken die zijn gelegen op de Dijkgraafslag, gezien vanaf de woning Dijkgraafslag nummer 155, (zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening).

 

 

GOUDA, 10 januari 2023

Burgemeester en wethouders voornoemd,

namens dezen,

het hoofd van de afdeling Zorg en Ondersteuning,

 

 

 

 

 

 

M. Bening

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: tekening

 

 

 

Publicatie

Dit verkeersbesluit is bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant van 18 januari 2023. Een vermelding van het besluit is tevens geplaatst op de gemeentepagina in de Goudse Post. Het besluit ligt na de publicatiedatum gedurende zes weken ter inzage in het Huis van de Stad.

 

Bezwaar maken

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u eerst bellen voor meer informatie of om vragen te stellen. Nadere inlichtingen over dit besluit kunt u verkrijgen via telefoonnummer 0182-588208.

Vaak wordt dan al veel duidelijker en opgelost.

 

Bezwaarschrift

Komen we er dan toch niet uit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit mag overigens ook direct, zonder eerst te bellen. Een bezwaarschift kunt u indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Het besluit blijft ook bij het indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig.

 

Hoe dien ik een bezwaar in?

U kunt uw bezwaar online indienen. Hier heeft u DigiD voor nodig (of e-Herkenning). Ga hiervoor naar de website www.gouda.nl.

 

Maakt u geen gebruik van het online bezwaarformulier?

Dan kunt u uw bezwaar sturen naar:

College van burgemeester en wethouders van Gouda

t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Gouda

Postbus 1086

2800 BB Gouda

 

Wat moet er in een bezwaarschrift staan?

Zet in elk geval in uw bezwaarschrift: 

•             uw naam, adres en handtekening;

•             de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;

•             een omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt;

•             de redenen waarom u bezwaar maakt;

•             als dat mogelijk is, het telefoonnummer en e-mailadres waarop u bereikbaar bent.

Om u sneller te kunnen helpen is het handig als u een kopie meestuurt van het besluit waar u bezwaar tegen maakt.

 

Voorlopige voorziening

Indien u op korte termijn uitvoering van het besluit wilt voorkomen, dan kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u ook bezwaar hebt gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een DigiD nodig.

 

Naar boven