Subsidieregeling Natuur voor Elkaar gemeente Kampen 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen;

gelezen het voorstel met kenmerk 10732-2023,

gelezen het Koersdocument Natuur voor Elkaar Kampen van het college van burgemeester en wethouders van 30 maart 2021 en de Uitvoeringsagenda Natuur voor Elkaar Kampen van 29 maart 2022,

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Kampen,

overwegende dat het gewenst is een bijdrage te leveren aan het verhogen van de biodiversiteit, het verbeteren van de leefbaarheid door vergroening van steden en dorpen, het vergroten van de verbinding van groene initiatieven, en van inwoners en organisaties die hieraan werken, en de bewustwording over dit thema;

besluit vast te stellen de

Subsidieregeling Natuur voor Elkaar gemeente Kampen 2023

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • -

  college: college van burgemeester en wethouders;

 • -

  meer beleven: vergroening die bijdraagt aan het welzijn van mensen en aan het verbeteren van de relatie van mensen met hun natuurlijke omgeving;

 • -

  meer biodiversiteit: een toename van de soortenrijkdom van streekeigen planten en dieren, waarbij insecten bijzondere aandacht hebben;

 • -

  meer samen: de uitvoering en/of het resultaat van de activiteit of het project dragen bij aan positieve ontmoetingen tussen mensen en daarmee aan de leefbaarheid;

 • -

  vergroenen: aanbrengen van (kruidenrijk) gras, (inheemse) planten en/of bomen op plaatsen waar men bestrating verwijdert en/of op onverharde plaatsen waar door vergroening de vegetatiestructuur en de daaraan verbonden biodiversiteit verbetert.

Artikel 2 Doelen

Zoals vastgelegd in de Uitvoeringsagenda Natuur voor Elkaar Kampen wil de gemeente initiatieven van inwoners en ondernemers die gericht zijn op de drie doelen van Natuur voor Elkaar Kampen ‘meer biodiversiteit, meer beleven en meer samen’ ondersteunen met een financiële bijdrage. Met deze subsidieregeling kan deze bijdrage op een rechtmatige en transparante manier worden toegekend.

Artikel 3 Subsidieaanvrager

Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen en (groepen van) natuurlijke personen, een basisschool of koepelorganisatie van basisscholen, die groene activiteiten ontplooien binnen de gemeente Kampen.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  De subsidie bestaat uit een financiële bijdrage. Deze kan worden verleend ter ondersteuning van een initiatief dat gericht is op alle drie de Kampense doelen voor Natuur voor Elkaar Kampen ‘meer biodiversiteit, meer beleven en meer samen’. Subsidie is mogelijk voor bijvoorbeeld:

  • -

   plantmateriaal en zaaigoed;

  • -

   grondverbetering;

  • -

   materialen gericht op meer beleving zoals zitelementen;

  • -

   inhuur expertise voor specialistisch advies (ontwerp gericht op biodiversiteit);

  • -

   inhuur specialist voor uitvoering (graafwerk, straatwerk).

 • 2.

  Het gaat om activiteiten die op het moment van de aanvraag nog niet zijn uitgevoerd, en waarvan de uitvoering binnen een jaar na het indienen van de aanvraag wordt gestart.

 • 3.

  Het college kan aan de toekenning de voorwaarde verbinden dat de aanvrager wijzigingen in de activiteit of het project aanbrengt indien hiermee het eindresultaat voor ‘meer biodiversiteit, meer beleven en meer samen’, op basis van algemeen gedeelde inzichten kan worden verbeterd.

 • 4.

  Niet subsidiabel is de aanschaf van gereedschap voor éénmalig gebruik.

Artikel 5 Indiening subsidieaanvraag

 • 1.

  In de aanvraag worden de te subsidiëren activiteiten toegelicht met de volgende informatie:

  • a.

   een beschrijving op welke wijze invulling wordt gegeven aan de drie doelen van Natuur voor Elkaar Kampen ‘meer biodiversiteit, meer beleven en meer samen’;

  • b.

   een beschrijving van de uit te voeren activiteit met locatie-aanduiding, plattegrond en te vergroenen oppervlaktes;

  • c.

   een begroting van de kosten en de inzet van vrijwilligersuren;

  • d.

   een planning van de periode waarin de activiteiten worden uitgevoerd;

  • e.

   toestemming van de eigenaar van de grond waar de activiteit wordt uitgevoerd;

  • f.

   informatie over betrokkenheid van overige belanghebbenden zoals omwonenden.

 • 2.

  De aanvraag moet worden ingediend door middel van een volledig ingevuld aanvraagformulier ‘Subsidieaanvraag Natuur voor Elkaar Kampen 2023’. Het college nam aanvullende informatie vragen die redelijkerwijs noodzakelijk is voor het beoordelen van de aanvraag.

Artikel 6 Subsidievereisten

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie moet worden voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   er is door de gemeente Kampen de voorgaande twee jaar niet eerder een financiële bijdrage verstrekt voor vergroening van dezelfde locatie als waarvoor nu subsidie wordt gevraagd;

  • b.

   indien vegetatie wordt verwijderd wordt een beschrijving gegeven van aanwezige natuurwaarden vóór aanvang van het project;

  • c.

   er wordt gekozen voor bij voorkeur inheems plantmateriaal, of gekweekte planten die interessant zijn voor wilde dieren als vogels, zoogdieren en insecten;

  • d.

   het te vergroenen gebied is openbaar toegankelijk.

 • 2.

  Indien de aanvraag gaat over een groen schoolplein dient dit na realisatie te voldoen aan de volgende eisen:

  • a.

   het plein biedt een natuurlijke speel- en leeromgeving waarbij ruimte is om te spelen en leren, maar waar ook ruimte is voor groen en natuur om zich te ontwikkelen;

  • b.

   de minimaal te ontharden/vergroenen oppervlakte is 100 m²;

  • c.

   50 % van het bespeelbare oppervlak heeft een natuurlijk karakter;

  • d.

   er zijn verschillende vormen van groen te onderscheiden, zoals: speelgroen, educatief groen en eet- en ruikgroen;

  • e.

   de inrichting van het plein draagt bij aan biodiversiteit en aan het voorkomen van wateroverlast en hittestress (zoals groene gevels, groene daken, schaduwbomen);

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid onder d geldt voor een groen schoolplein dat het te vergroenen plein voor tenminste 50% openbaar toegankelijk is.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond wordt jaarlijks door het college vastgesteld.

 • 2.

  In 2023 bedraagt het subsidieplafond:

  • .

   Groene pleinen € 25.000,-;

  • .

   Ruimte voor Experiment € 24.000,-;

  • .

   Groene Loper € 15.000,-.

Artikel 8 Subsidiehoogte

 • 1.

  De hoogte van de verleende subsidie is maximaal

  • a.

   € 2.500,- per aanvraag voor bewonersprojecten van de Groene Loper;

  • b.

   € 5.000,- per aanvraag voor innovatieve projecten in de openbare ruimte onder de noemer van ‘Ruimte voor experiment’; en

  • c.

   € 5.000,- per aanvraag voor een groen schoolplein.

 • 2.

  De subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale kosten van het project, waarbij vrijwilligers uren voor €10/uur mogen worden meegerekend als eigen bijdrage.

Artikel 9 Toekenning

 • 1.

  Het college verdeelt het beschikbare bedrag in volgorde van ontvangst van de complete aanvragen.

 • 2.

  De aanvragen kunnen worden gehonoreerd tot het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 9 Weigeringsgronden

 • 1.

  De subsidie wordt geweigerd indien niet voldaan is aan de in artikel 3 tot en met 6 genoemde voorwaarden en vereisten.

 • 2.

  De subsidie wordt voorts geweigerd in het geval het subsidieplafond is bereikt. In dit geval is het mogelijk in een volgend jaar een nieuwe aanvraag in te dienen.

 

Hoofdstuk 2 Overige bepalingen

Artikel 10 Beslistermijn

Het college beslist op een subsidieaanvraag binnen 6 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Artikel 11 Voorschot en verantwoording

 • 1.

  Bij subsidieverlening wordt het subsidiebedrag direct vastgesteld en uitbetaald.

 • 2.

  Binnen een jaar na toekenning en/of drie maanden na afronding van de activiteit ontvangt de gemeente een verslag waaruit blijkt dat het budget besteed is conform de aanvraag, en bij voorkeur met foto’s of filmpjes die binnen Natuur voor Elkaar mogen worden gedeeld.

 

Hoofdstuk 3 Slotbepaling

Artikel 12 Citeertitel, inwerkingtreding en geldigheidsduur

 • 1.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als Subsidieregeling Natuur voor Elkaar Kampen 2023.

 • 2.

  Zij is geldig tot en met 31 december 2023.

 • 3.

  Zij treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die van haar bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 4 april 2023.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

N.Middelbos

de burgemeester,

S.de Rouwe

Naar boven