Voorgenomen verkoop van grond door de gemeente Wijchen aan Onroerend Goed Maatschappij Slotermeer B.V.

 

De gemeente Wijchen heeft het voornemen om het perceel grond aan de Nieuweweg 301 te Wijchen, kadastraal bekend gemeente Wijchen sectie C nummer 2006 (gedeeltelijk), groot circa 1.122 m², te verkopen aan Onroerend Goed Maatschappij Slotermeer BV (hierna: Slotermeer BV). Op het perceel is door Slotermeer BV een parkeergelegenheid gerealiseerd en het perceel is reeds bij Slotermeer BV in gebruik.

 

Hierbij is van belang dat de gemeente en de (rechtsvoorganger van) Slotermeer in 2001 afspraken hebben gemaakt over de herontwikkeling van de gronden en de overdracht en ruiling van voornoemd te verkopen perceel.

Naar het oordeel van de gemeente Wijchen is Slotermeer BV om de navolgende redenen de enige serieuze gegadigde om het perceel grond te kopen:

- Slotermeer B.V. heeft reeds sinds een aantal jaren geïnvesteerd in de herontwikkeling, alsmede het realiseren van een parkeerplaats op het te verkopen perceel.

- Er is sprake van opgewekt vertrouwen dat het perceel aan Slotermeer B.V. zal worden verkocht.

- Dit opgewekte vertrouwen is gebaseerd op een overeenkomst die met Slotermeer is gesloten in 2001. Uit hoofde van die overeenkomst mag Slotermeer B.V. erop vertrouwen dat de overeenkomst zal worden nagekomen en de voornoemde investeringen gedaan konden worden.

- Het perceel is gelegen tussen gronden die in eigendom van Slotermeer B.V. en de gemeente zijn en er zijn geen andere aangrenzende perceelseigenaren.

- De voorgenomen verkoop is onderdeel van een ruilovereenkomst waardoor de eigendom van een perceel van Slotermeer BV aan de gemeente zal worden overgedragen.

 

Reageren

Tegen de voorgenomen verkoop kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Awb worden ingediend. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen grondverkoop en merkt u zichzelf aan als belanghebbende (te weten: een gekwalificeerde gegadigde partij die beschikt over de bovengenoemde potenties), dan dient u dat kenbaar te maken binnen een termijn van 20 dagen na publicatie van deze bekendmaking. Deze termijn merken wij aan als vervaltermijn.

 

Reacties kunnen worden verstuurd naar:

Gemeente Wijchen

Ter attentie van beleidsadviseur mw. T.A. Arentz

Postbus 9000

6600 HA Wijchen

Wijchen, 15 maart 2023

Burgemeester en wethouders van Wijchen

R. Helmer-Englebert, burgemeester

J. te Boekhorst, secretaris

Naar boven