Vastgesteld bestemmingsplan Balgoijseweg ong. (nabij 49) Wijchen

Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 2 maart 2023 het bestemmingsplan ‘Balgoijseweg ong. (nabij 49), Wijchen’ heeft vastgesteld. Het plan voorziet in het realiseren van één levensloopbestendige woning op het perceel dat bekend staat als gemeente Wijchen, sectie F, nummer 3761.

Ter inzage

Schriftelijke stukken zijn op afspraak in te zien bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 088 432 70 00 of per e-mail via bouwenenleefomgeving@drutenwijchen.nl. Het vastgestelde bestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.ZUIDBalgoijseweg49-DFBP.

Beroep

De termijn voor het instellen van een beroep tegen het vaststellingsbesluit bedraagt zes weken en vangt aan op 16 maart 2023 tot en met 19 april 2023. Gedurende deze termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die zich tijdig met zienswijzen tot de raad hebben gewend en door andere belanghebbenden. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn.

Voorlopige voorziening

Beroep heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat indien u wilt voorkomen dat het bestemmingsplan na afloop van de beroepstermijn in werking treedt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak kunt verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Indien binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Wijchen, 15 maart 2023

Burgemeester en wethouders van Wijchen

R. Helmer-Englebert, burgemeester

J. te Boekhorst, secretaris

Naar boven