Terinzagelegging ontwerpbesluiten Missiehuis Park (ontwerpbestemmingsplan én ontwerpomgevingsvergunning)

 

 

Ontwerpbesluiten

Burgemeester en wethouders van gemeente Velsen maken bekend dat zij ter inzage leggen:

 

  • 1.

    Ontwerpbestemmingsplan ‘Missiehuis Park’ (NL.IMRO.0453.BP0903MISSIEHUIS1-O001)

Het bestemmingsplan biedt het planologisch kader voor de bouw van maximaal 80 woningen met bijbehorende bouwwerken. Daarnaast biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid voor ‘generatiewonen’ bij een beperkt aantal woningen en een woon/zorg-concept al dan niet met bijbehorende maatschappelijke functies. Daarnaast wordt een groot deel van het plangebied bestemd als ‘Groen’.

  • 2.

    Ontwerp omgevingsvergunning (zaaknummer 79891-2021)

Op 30 juni 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het verbouwen en uitbreiden van het Missiehuis naar 41 appartementen, het verbouwen van de kapel naar 3 woningen, het verbouwen van het paviljoen naar een woning, het bouwen (inclusief opties) van 35 woningen waarvan 6 met generatiewoning (totaal 80 woningen), het kappen van 126 bomen en het inrichten van de buitenruimte op het perceel Driehuizerkerkweg 123 te Driehuis NH. Deze aanvraag is passend binnen het ontwerpbestemmingsplan ‘Missiehuis Park’.

Coördinatieregeling

De gelijktijdige terinzagelegging komt voort uit het besluit van de gemeenteraad van 29 oktober 2020 om toepassing te geven aan de coördinatieregeling volgens artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Deze coördinatieregeling maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan te combineren. Op deze procedure is dan de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4. Algemene wet bestuursrecht) van toepassing. Dit betekent, dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden gebundeld. Tegen de vaststelling van de besluiten (het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en eventuele andere besluiten) kan te zijner tijd, na het doorlopen van de zienswijzenprocedure, in één keer beroep worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Ligging plangebied

Het plangebied betreft het perceel van het (voormalige) Missiehuis aan de Driehuizerkerkweg 123, Driehuis met bijbehorend terrein tussen de Nicolaas Beetslaan en de Wolff en Dekenlaan.

Ligging plangebied (indicatief)

Stukken inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Missiehuis Park’ (NL.IMRO.0453.BP0903MISSIEHUIS1-O001) met bijlagen en de ontwerpomgevingsvergunning (zaaknummer 79891-2021) met bijlagen liggen met ingang van 14 januari 2022 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage.

De stukken zijn in te zien bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis (Dudokplein 1, IJmuiden). Om de stukken op het gemeentehuis in te zien moet u een afspraak maken via 0255-567200, of kijk op www.velsen.nl/contact. Daarnaast is het bestemmingsplan digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (zoek op bovenstaande plannaam of nummer).

Zienswijzen indienen

Gedurende de termijn dat de stukken ter inzage liggen kan een ieder een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan en (separaat) de ontwerpomgevingsvergunning. Dit doet u door een brief te richten aan: College van burgemeester en wethouders, Postbus 465, 1970 AL IJmui­den. Of per e-mail via ro@velsen.nl. Vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven. U wordt verzocht aan te geven tegen welk onderdeel (bestemmingplan of omgevingsvergunning) uw zienswijze zich richt. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 0255-567200 of ro@velsen.nl.

Naar boven