Intrekkingsbesluit aanpassing verkeerscirculatie Tuchthuisstraat

Nr. 2022/442203

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem,

gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: Uitvoeringsvoorschriften BABW).

Overwegende:

dat de Tuchthuisstraat gelegen is binnen de bebouwde kom van Haarlem;

dat de Tuchthuisstraat in beheer is bij de gemeente Haarlem;

dat de Tuchthuisstraat een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op bovengenoemd artikel het college van burgemeester en wethouders van Haarlem bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor deze wegen;

dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van Haarlem is gemandateerd aan het afdelingshoofd Beheer en Beleid Openbare Ruimte;

dat op 6 januari 2022 een verkeersbesluit met kenmerknummer 2021/653320 is gepubliceerd omtrent het aanpassen van de verkeerscirculatie, door middel van het omdraaien van het eenrichtingsverkeer, op de Tuchthuisstraat;

dat op basis van ingediende bezwaarschriften nader onderzoek is gedaan naar de verkeerstechnische gevolgen van deze maatregel;

dat op basis van het onderzoek en voortschrijdende inzichten is besloten om deze verkeersmaatregel ongedaan te maken;

dat het dan ook noodzakelijk is om met inachtneming van het bepaalde in artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) het verkeersbesluit van 6 januari 2022 met het kenmerknummer 2021/653320 inhoudende het door middel van het plaatsen en verwijderen van de verkeersborden C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderborden een eenrichtingsweg uitgezonderd fietsverkeer in te stellen op de Tuchthuisstraat, vanaf de Botermarkt tot aan de Breestraat, in te trekken.

Het besluit:

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem besluit:

- met inachtneming van het bepaalde in artikel 6:19 van de Awb het besluit van 6 januari 2022 met kenmerknummer 2021/653320 in te trekken.

Aldus vastgesteld te Haarlem

Namens het college van burgemeester en wethouders van Haarlem,

Dilshad Jabar

Hoofd afdeling Beheer en Beleid Openbare Ruimte

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in het Gemeenteblad. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in het Gemeenteblad bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Haarlem, Postbus 511, 2003 PB te Haarlem. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. Daarnaast verzoeken wij u om ook uw telefoonnummer en/of e-mailadres te vermelden. Dit maakt het makkelijker om contact met u op te nemen over uw bezwaarschrift. In het bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom het bezwaar wordt gemaakt. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

Naar boven