Besluit bekendmaking subsidieplafond kalenderjaar 2022 voor eenmalige investeringssubsidie uit de Ondersteuningsregeling sportinfrastructuur

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn,

 

gelet op artikel 4.1 van de Ondersteuningsregeling sportinfrastructuur.

 

BESLUIT:

 

Het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2022, bedoeld in artikel 4.1 van de Ondersteuningsregeling sportinfrastructuur, vast te stellen op € 213.000,00.

Dit plafond is onderverdeeld in de volgende deelplafonds:

  • a.

    € 163.000 van het subsidieplafond is beschikbaar voor aanvragen bedoeld in artikel 4.2, eerste lid sub a, b en c van de eenmalige investeringssubsidie;

  • b.

    € 50.000 van het subsidieplafond is beschikbaar voor aanvragen bedoeld in artikel 4.2, eerste lid sub d van de eenmalige investeringssubsidie.

Het college rangschikt de aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen aan de hand van de investeringscategorieën en bijbehorende vergoedingspercentages als vermeld in artikel 4.2.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 februari 2022

 

Inwerking getreden op de dag na de elektronische bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad

 

Naar boven