Ontwerp Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad hebben besloten om het ontwerp van de Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten Pijnacker-Nootdorp vrij te geven voor zienswijzen.

Meer duidelijkheid

Met deze nota wil de gemeente duidelijkheid bieden over hoe zij omgaat met de huisvesting van arbeidsmigranten die werkzaam zijn (in de glastuinbouw) in Pijnacker-Nootdorp. De nota beschrijft onder welke voorwaarden en in welke gebieden de gemeente medewerking wil verlenen aan kansrijke toekomstige initiatieven.

Naast heldere richtlijnen laat de nota ruimte voor de gemeente en initiatiefnemers om met elkaar in gesprek te gaan over initiatieven waar we nu nog geen weet van hebben en waarop we niet kunnen vooruitlopen.

Ter inzage

Van donderdag 13 januari tot en met donderdag 24 februari 2022 ligt het ontwerp van de nota digitaal ter inzage. De nota is als bijlage toegevoegd aan deze bekendmaking.

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn van zes weken kunt u een zienswijze indienen bij de gemeente. Dit kan:

  • 1.
  • 2.

    Schriftelijk: Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Vermeld uw naam, adres en woonplaats. Geef aan dat het onderwerp ‘huisvesting arbeidsmigranten’ is.

Vervolg

Na de inzageperiode wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de eventueel naar voren gebrachte zienswijzen. De gemeenteraad wordt naar verwachting in de tweede helft van 2022 gevraagd, met inachtneming van de naar voren gebrachte zienswijzen, de nota vast te stellen.

Pijnacker-Nootdorp, 12 januari 2022

Naar boven