Besluitenlijst college 22 februari 2022 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 22 februari 2022 de volgende besluiten genomen:

Raadsvoorstel herzien hemelwater verordening.

Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om de verordening afvoer hemelwater en grondwater 2022 vast te stellen en de verordening afvoer hemelwater en grondwater 2018 in te trekken.

 

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Sebrechtsedijk 2, Moergestel

Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Sebrechtsedijk 2, Moergestel, waarmee wordt voorzien in de uitbreiding van de paardenhouderij en de realisatie van twee verblijfsruimten ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van stagiaires en klanten.

 

Collegevoorstel tussentijdse interne evaluatie Integraal Afwegingskader Woningbouwprojecten

Het college heeft besloten in te stemmen met een aanpassing van het Integraal Afwegingskader Woningbouwinitiatieven op basis van de resultaten van de tussentijdse interne evaluatie.

 

Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsgerichte aanpak Smart Mobility Hart van Brabant

Het college heeft besloten om een samenwerkingsovereenkomst voor de Gebiedsgerichte aanpak Smart Mobility aan te gaan met de gemeente Waalwijk, de gemeente Tilburg en stichting Midpoint Brabant.

 

Benoeming openbare ruimte Beekdal in Haaren

Het college heeft besloten om op basis van het advies van de Heemkundekring De Kleine Meijerij de straatnaam 'Beekdal’ vast te stellen voor de openbare ruimte die ontstaat als gevolg van het woningbouwproject locatie sporthal Beekdal in Haaren.

 

Ontwerpbestemmingsplan Kapelaan Sleegersstraat ongenummerd

Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Kapelaan Sleegersstraat ongenummerd, dat voorziet in foutherstel van het vigerende bestemmingsplan met de feitelijke situatie en daarmee de bouw van een woning mogelijk maakt. In het kader van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen wordt het ontwerpbestemmingsplan voor zes weken ter inzage gelegd.

 

Bestuursovereenkomst AZC + raadsinformatiebrief

Het college heeft besloten in te stemmen met de nieuwe bestuursovereenkomst tussen de gemeente en het COA over AZC Oisterwijk voor de periode 2022-2047. De raad wordt middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de totstandkoming ervan.

 

Beantwoording artikel 42 vragen inzake Taxandria Atletiek

Het college heeft besloten de vragen van D66 met betrekking tot Taxandria Atletiek met bijgevoegde brief te beantwoorden.

 

Hoger beroep precariobelasting kabels, buizen en leidingen 2017

Het college heeft besloten akkoord te gaan met het instellen van hoger beroep inzake de procedure precariobelasting kabels, buizen en leidingen 2017 en akkoord te gaan met de raadsinformatiebrief.

 

Naar boven