Verordening op de vordering en heffing van begraafrechten 2023

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

d.d. 15 november 2022, nr. 471080

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen volgende verordening:

 

Verordening op de vordering en heffing van begraafrechten 2023

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaatsen:

  • begraafplaats Groenewoud te Cothen

  • de gemeentelijke begraafplaats te Langbroek (Kerkeland)

  • de gemeentelijke begraafplaats te Wijk bij Duurstede (Steenstraat)

 • b.

  urn: een voorwerp waar de as van een overledene in zit

 • c.

  particulier graf: een graf waarvoor een natuurlijk persoon of rechtspersoon het alleen recht heeft tot:

  • 1.

   het begraven en begraven houden van lijken

  • 2.

   het bijzetten en bijgezet houden van urnen

  • 3.

   het verstrooien van as

 • d.

  algemeen graf: een graf dat de gemeente in beheer heeft waarin een lijk kan worden begraven.

 • e.

  urnengraf: een graf waarvoor een natuurlijk persoon of rechtspersoon het alleen recht heeft tot:

  • 1.

   het bijzetten en bijgezet houden van urnen

  • 2.

   het verstrooien van as

 • f.

  urnennis: een nis die de gemeente in beheer heeft waarin een urn kan worden bijgezet.

 • g.

  grafbedekking: een gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf.

Artikel 2. Belastbaar feit

Op basis van deze verordening moeten rechten worden betaald:

 • voor het gebruik van de begraafplaats(en).

 • voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats(en).

Artikel 3. Belastingplicht

De rechten worden in rekening gebracht bij:

 • de persoon op wiens aanvraag of voor wie de dienst wordt verricht.

 • de persoon die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4. Vrijstellingen

De rechten hoeven niet te worden betaald:

 • a.

  bij het op rechtelijk gezag opgraven van een lijk of verwijderen van een urn.

 • b.

  Bij het begraven van levenloos geboren of kort na de geboorte overleden kind(eren), samen met hun overleden moeder in één kist.

Artikel 5. Maatstaaf van heffing en tarieven

 • 1.

  De rechten worden geheven aan de hand van de tarieven, die staan in de tarieventabel die hoort bij deze verordening.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.

Artikel 6. Wijze van heffing

De gemeente stuurt een aanslag met de te betalen rechten.

Artikel 7. Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd:

 • bij de aanvang van de dienstverlening

 • bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8. Termijn van betaling

De te betalen rechten moeten binnen 30 dagen na de verzenddatum van de in artikel 6 bedoelde rekening bij de gemeente binnen zijn.

Artikel 9. Kwijtschelding

Bij de heffing van rechten is geen kwijtschelding mogelijk.

Artikel 10. Overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening lijkbezorgingsrechten 2022 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2023.

 • 2.

  Voor alle belastbare feiten die plaatsvonden vóór 1 januari 2023 gelden de tarieven die staan in de tarieventabel die hoort bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2022.

Artikel 11. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 12. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “verordening begraafrechten 2023”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van 13 december 2022.

De raad voornoemd

De griffier,

De voorzitter,

Bijlage 1. TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING BEGRAAFRECHTEN 2023

 

Hoofdstuk 1 grafrechten

 

Het tarief is voor:

 

1.1

het verlenen van het alleen recht voor een periode van 20 jaar

 

 

 • op een particulier graf (enkel)

 € 1.895,00

 • op een particulier graf (dubbel)

€ 3.790,00

 

1.2

het gebruik van een alge­meen graf voor een periode van 15 jaar

€ 1.095,00

 

1.3

het verlenen van het alleen recht voor het gebruik van een urnengraf voor een periode van 20 jaar

€ 2.146,00

 

1.4

het verlenen van het alleen recht voor het gebruik van een urnennis in de urnenmuur voor ­een periode van 10 jaar

€ 1.865,00

1.5

het verlengen van het alleen recht als bedoeld in 1.1 met 10 jaar

 

 

 • op een particulier graf (enkel)

€ 947,50

 

 • op een particulier graf (dubbel)

€ 1.895,00

1.6

het verlengen van het alleen recht als bedoeld in 1.3 met 10 jaar

€ 1.073,00

17

het verlengen van het alleen recht als bedoeld in 1.4 met 5 jaar

€ 947,50

 

Hoofdstuk 2 Begrafenisrecht

 

Het tarief is voor:

 

2.1

het begraven van een overleden kind van 12 jaar of ouder

€ 1.172,00

 

2.2

het begraven van een overleden kind jonger dan 1 jaar

€ 341,00

 

2.3

het begraven van een overleden kind ouder dan 1 jaar en jonger dan 12 jaar

€ 680,00

 

2.4

begrafenissen vinden plaatsen op:

 • maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot en met 15.00 uur

 • zaterdag van 09.00 tot en met 12.00 uur

 

het begrafenisrecht, genoemd in 2.1, 2.2 en 2.3:

 • kost 30% meer voor het begraven op:

  • maandag tot en met vrijdag tussen 15.00 en 16.00 uur

  • zaterdag tussen 12.00 en 13.00 uur

 • kost 100% meer voor het begraven op:

  • maandag tot en met vrijdag vóór 08.00 en ná 16.00 uur

  • zaterdag vóór 09.00 en ná 13.00 uur

  • zon- en feestdagen

 

Hoofdstuk 3 As verstrooien en bijzetten van urnen

 

Het tarief is voor:

 

3.1

het begraven of bijzetten van een urn:

 

 

 • in een particulier graf

€ 334,00

 

 • in een urnennis in de urnenmuur

€ 334,00

3.2

het uitstrooien van de as per urn

€ 208,00

 

Hoofdstuk 4 Gedenktekens

 

Het tarief is voor:

 

4.1

het verlenen van een vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken voor een graf/urnennis

€ 131,00

 

Hoofdstuk 5 Opgraven van een overledene

 

Het tarief is voor:

 

5.1

het op verzoek opgraven van een overledene binnen de wettelijk graf­rust­termijn van 10 jaar na datum van be­graven

€ 2789,00

5.2

het op verzoek opgraven van een overleden kind binnen de wettelijk graf­rust­termijn van 10 jaar na datum van be­graven

€ 1.396,00

 

5.3

het op verzoek opgraven van een overledene na de wettelijk grafrust-termijn van 10 jaar

€ 2.230,00

5.4

het op verzoek opgraven van een overleden kind na de wettelijk graf­rust­termijn van 10 jaar

€ 1.116,00

 

5.5

het op verzoek opgraven van een urn uit een urnengraf

€ 215,00

 

5.6

het op verzoek verwijderen van een urn uit een urnennis in de urnen­muur

€ 190,00

 

Hoofdstuk 6 Administratieve kosten

 

Het tarief is voor:

 

6.1

voor het op verzoek wijzigen van de rechthebbende/gebruiker

€ 61,35

 

Behorende bij raadsbesluit nummer 471080

van 13 december 2022.

 

De griffier,

Naar boven