Aanwijsbesluit vuurwerkvrije zones 2022/2023

Burgemeester en wethouders van Gouda

 

gelezen het collegevoorstel van 16 november 2022;

 

overwegende dat het wenselijk is om deze openbare plaatsen aan te wijzen als plaatsen waar het verboden is om consumentenvuurwerk te gebruiken.

 

gelet op artikel 2:39, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2020;

 

besluiten:

Artikel 1 Verbod gebruik consumentenvuurwerk

 • 1.

  De volgende openbare plaatsen worden aangewezen als plaatsen, waar het verboden is om consumentenvuurwerk te gebruiken, als bedoeld in artikel 2:39, eerste lid, van de APV:

  • Groene Hart Ziekenhuis

  • Zorginstelling Martha Flora

  • Zorginstelling Irishof

  • Zorginstelling Prinsenhof

  • Zorginstelling Savelberg

  • Zorginstelling Olympiadehuis Gouda

  • Huize Groeneweg

  • Huize Winterdijk

 • 2.

  De exacte plaatsen zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart 1 ’Vuurwerkverbod 2022-2023’.

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan en eindigt op 10 januari 2023.

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als: “aanwijsbesluit vuurwerkvrije zones 2022/2023” inzake: artikel 2:39, eerste lid, APV Gouda 2020.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Gouda op 22 november 2022.

Burgemeester en wethouders van Gouda,

de secretaris,

drs. R.C. Bakker

de burgemeester

mr. drs. P. Verhoeve

 

bezwaarmogelijkheden

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending/uitreiking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Gouda.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op.

 

Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorzien zijn van uw handtekening.

Voorts wordt u verzocht een afschrift van het bestreden besluit mee te sturen en kenbaar te maken op welk telefoonnummer u bereikbaar bent.

Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van burgemeester en wethouders, Centraal Juridische Afdeling, Postbus 1086, 2800 BB te Gouda.

 

Desgewenst kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken.

Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. De griffie van de rechtbank zendt ter betaling een acceptgiro toe.

Bijlage 1 kaart 1 'Vuurwerkverbod 2022-2023'

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven