Posterieure overeenkomst perceel achter Hogeweg 148 te Limmen

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maakt ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24, lid 3, Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij op 31 oktober 2022 een posterieure overeenkomst ingevolge artikel 6.24, lid 1, Wro is aangegaan voor de locatie achter Hogeweg 148 te Limmen, kadastraal bekend:

- Limmen, sectie C, nummer 4662 ter grootte van 547 m².

 

Inhoud posterieure overeenkomst

De posterieure overeenkomst is aangegaan met de eigenaar van bovengenoemde perceel. De eigenaar is voornemens om op genoemd perceel:

- een vrijstaande (koop) woning te bouwen;

- buitenruimte met schuur/werkruimte/workshopruimte te bouwen;

- drie parkeerplaatsen op maaiveld te realiseren;

- groenvoorzieningen te realiseren.

 

De realisatie van dit plan past niet binnen het vigerende uitwerkingsplan en zal planologisch mogelijk worden gemaakt door het verlenen van een zogenaamde omgevingsvergunning voor buitenplans afwijken (art. 2.12 lid 1, sub a onder 3 Wabo).

 

Met het sluiten van deze posterieure overeenkomst heeft de gemeente Castricum voldaan aan haar verplichting om de kosten voor de planologische medewerking te verhalen in de zin van artikel 6.12 Wro. Om de voormelde ontwikkeling van de locatie mogelijk te maken is de gemeente bereid planologische medewerking te verlenen.

 

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?

Met ingang van 7 december 2022 is een zakelijke beschrijving van de posterieure overeenkomst gedurende een periode van zes weken in te zien op het gemeentehuis te Castricum.

 

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

 

Castricum, 7 december 2022.

Naar boven