Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Ringelpoel 15-17

 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Ringelpoel 15-17 ter inzage wordt gelegd.

Toelichting

Met het bestemmingsplan wordt de agrarisch bestemming gewijzigd naar een woonbestemming. De bestaande bedrijfswoningen worden omgezet naar reguliere woningen. De vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en hiervoor in de plaats worden één woning gerealiseerd. Het betreft de locatie Ringelpoel 15-17 te Woudenberg, kadastraal bekend als sectie H nummers 204, 205, 536, 537, 559, 560 en 1061.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende stukken ligt van 7 december 2022 tot en met 17 januari 2023 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg en is tevens beschikbaar op www.woudenberg.nl. Het ontwerpbestemmingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.BP2021ringelp15-ow01

Zienswijze

Gedurende de termijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen met betrekking tot het ontwerp naar voren brengen. U kunt uw schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig een afspraak gemaakt te worden met de heer L. Toppen. Dit kan via telefoonnummer (14033). Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.

 

Naar boven