Ontwerp-wegenlegger gemeente Ridderkerk

Gemeente Ridderkerk krijgt een nieuwe wegenlegger

Volgens de Wegenwet is het de taak van een gemeente om te zorgen voor een register van openbare wegen buiten de bebouwde kom. Dit wordt de wegenlegger genoemd. Van elk weggedeelte is o.a. vastgelegd wie verantwoordelijk is voor de weg, wie het onderhoud moet uitvoeren en wat de technische kenmerken zijn. Het gaat dus ook om wegen die niet bij de gemeente in beheer zijn. Bruggen en duikers zijn ook opgenomen in de wegenlegger.

De huidige wegenlegger is zeer sterk verouderd, niet meer actueel en niet digitaal raadpleegbaar (handgeschreven). Daarom is een geheel nieuwe wegenlegger gemaakt.

De wegenlegger bestaat uit twee delen: een administratief deel en een kaart.

Het vaststellen van de wegenlegger is een taak van de provincie. Het college van de gemeente heeft de taak om de ontwerp-wegenlegger ter inzage te leggen en te adviseren over eventuele zienswijzen.

Wilt u de wegenlegger bekijken?

 • U kunt de ontwerp-wegenlegger digitaal raadplegen. Het administratieve deel en de overzichtskaart van de wegenlegger is toegevoegd als bijlagen aan deze bekendmaking.

 • Via www.ridderkerk.nl/wegenlegger kunt u vanaf 28 november 2022 een interactieve kaart raadplegen.

 • U kunt de ontwerp-wegenlegger van 28 november 2022 tot en met 9 januari 2023 ook op het gemeentehuis bekijken (Koningsplein 1). Dit kan bij de receptie, welke elke werkdag geopend is van 08.00 tot 17.00 uur.

Reageren op de wegenlegger?

Als u een reactie wilt geven op de ontwerp-wegenlegger, dan brengt u een zienswijze in. De zienswijze kunt u opsturen tot en met 9 januari 2023.

 • U kunt uw zienswijze via e-mail opsturen, info@ridderkerk.nl, t.a.v. mevr. M. Heijboer. Vermeld daarbij 'Zienswijze ontwerp-wegenlegger’ en vergeet niet uw volledige contactgegevens te vermelden.

 • U kunt uw zienswijze ook per brief sturen:

 • College van burgemeester en wethouders

 • T.a.v. mevr. M. Heijboer

 • Team Beleid, Inrichting en Beheer

 • Postbus 271

 • 2980 AG Ridderkerk

 • Vermeld hierbij 'Zienswijze ontwerp-wegenlegger’.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Na 9 januari 2023 verzamelen we alle zienswijzen en maken wij een advies over de zienswijzen voor het college. We vragen het college om dit advies te ondertekenen. Daarna sturen we de ontwerp-wegenlegger samen met de zienswijzen en het advies over de zienswijzen naar de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Gedeputeerde Staten ondertekent vervolgens de wegenlegger zodat deze definitief is vastgesteld.

Vragen?

Heeft u nog vragen? U kunt ons bellen via (0180) 451 234 en vragen naar mevr. M. Heijboer. U kunt ook mailen naar info@ridderkerk.nl.

Naar boven