Intrekken aanwijzing veiligheidsrisicogebieden en messenverbodsgebieden: Het CAN gebied, inclusief metrostations Noord en Noorderpark, Omgeving Museumplein, Omgeving Slotermeerlaan, Omgeving Osdorperban, Omgeving metrostations Kraaiennest en Holendrecht

De burgemeester van Amsterdam,

 

Overwegende:

 

 • -

  dat bij besluit van 12 september 2022 (nr.414045 Gemeenteblad) de volgende gebieden voor de duur van drie maanden (1 oktober 2022 t/m 31 december 2022) zijn aangewezen als veiligheidsrisicogebied op grond van artikel 2.6 Algemene Plaatselijk Verordening (APV), te weten: het CAN gebied, inclusief metrostations Noord en Noorderpark, omgeving Museumplein, omgeving Slotermeerlaan, Omgeving Osdorperban, omgeving metrostations Kraaiennest en Holendrecht.

 • -

  dat deze gebieden bij besluit van 12 september 2022 (nr.414047 Gemeenteblad) ook voor de duur van drie maanden (1 oktober 2022 t/m 31 december 2022) zijn aangewezen als messenverbodsgebieden in de zin van artikel 2.5 APV.

Besluit

 

 • -

  de voornoemde aanwijzingen veiligheidsrisicogebieden en messenverbodsgebieden in te trekken. Sinds 14 november 2022 is er geen gebruik meer gemaakt van de aanwijzingen.

 • -

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt de dag na publicatie.

Aldus vastgesteld door de burgemeester van Amsterdam op 22 november 2022.

F. Halsema

burgemeester van Amsterdam

 

Tegen dit besluit kan ingevolge de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift worden ingediend bij het Burgemeester, t.a.v. de Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000AE, Amsterdam. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt. Belanghebbenden kunnen in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Amsterdam (Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, afdeling voorlopige voorzieningen, Postbus 75850, 1070AW, Amsterdam)

Naar boven