Verkeersbesluit voor het instellen van een fiets/bromfietspad in de tunnel Duinviool tussen de Baron van Wassenaerlaan en de Nieuwe Duinweg en het instellen van voorrangsituaties op diverse locaties rondom tunnel Duinviool te Katwijk aan den Rijn

2893551

Burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk,

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: Wvw 1994) is het dagelijks bestuur van de gemeente Katwijk bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Op grond van het Algemeen mandaatbesluit gemeente Katwijk 2021 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan de Clustermanager Beleid Fysieke Leefomgeving.

Vereiste van het besluit

Gelet op:

 • artikel 2, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: Wvw 1994), op grond waarvan wordt aangegeven dat de krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen strekken tot a) het verzekeren van de veiligheid op de weg; b) het beschermen van weggebruikers en passagiers; c) het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; d) het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • artikel 12 BABW, op grond waarvan het plaatsen of verwijderen van de in dit artikel genoemde verkeerstekens krachtens een verkeersbesluit geschiedt;

 • artikel 14 BABW, op grond waarvan de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en lid 3 van het BABW, in het betrokken verkeersbesluit tot uitdrukking wordt gebracht;

 • artikel 15 lid 1 van de Wvw 1994, op grond waarvan de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna: BABW) opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, krachtens een verkeersbesluit geschiedt;

 • artikel 18, lid 1 van de WvW 1994, op grond waarvan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk bevoegd is dit verkeersbesluit te nemen. Op grond van het Algemeen mandaatbesluit gemeente Katwijk 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan de clustermanager Beleid Fysieke Leefomgeving;

 • artikel 21 BABW, op grond waarvan de motivering van het verkeersbesluit in ieder geval vermeldt welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij wordt aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wvw 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit.

 • artikel 24 BABW, op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef van politie of diens gemandateerde;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende dat:

 • de Duinviooltunnel gelegen is onder de N206 bij de Nieuwe Duinweg – Koningsduin;

 • de tunnel een verbinding vormt tussen Katwijk aan den Rijn en de Zanderij/Koestal;

 • het gaat om de Duinviooltunnel tussen de Baron van Wassenaerlaan en de Nieuwe Duinweg;

 • deze tunnel op dit moment toegankelijk is voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers;

 • in 2021 een enquête is gehouden om de intensiteit en type weggebruiker te analyseren door de tunnel;

 • deze enquête is gehouden onder bewoners en weggebruikers;

 • hieruit blijkt dat een meerderheid van de gebruikers de tunnel als verkeers- en sociaal onveilig ervaart;

 • hier ook uit blijkt dat de Duinviooltunnel een belangrijke (dagelijkse) verbinding vormt voor voetgangers en fiets/bromfietsers;

 • in december 2021 de omwonenden en gemeenteraad per brief geïnformeerd zijn over de uitkomsten van het onderzoek;

 • onderzochte alternatieven om de tunnel veiliger te maken om verschillende redenen afgevallen zijn;

 • deze situatie alleen verkeersveilig ingericht kan worden wanneer de verbinding een fiets/bromfietspad wordt;

 • snorfietsers wel gebruik mogen maken van de Duinviool tunnel;

 • snorfietsers daarna niet gewenst zijn op het Westerbaanpad;

 • hiermee de situatie volledig ingericht kan worden voor voetgangers, brom-, snor-, en fietsers;

 • dit in lijn is met de Katwijkse Agenda Mobiliteit, waarbij lopen en fietsen een prominentere rol krijgen;

 • door de afsluiting de tunnel Duinviool grotendeels gebruikt zal worden door fietsers;

 • de route via de Duinviool tunnel een belangrijke schakel vormt in het hoofd fietsnetwerk;

 • door de belangrijke schakel in het netwerk een aangepaste voorrangssituatie gewenst is op de kruising Duinviool tunnel – Nieuwe Duinweg;

 • de fietsroute voorrang dient te krijgen op de Nieuwe Duinweg;

 • de gemeenteraad van Katwijk op 1 juni 2022, met kenmerk Z2853893D2853906, heeft ingestemd met het afsluiten van de tunnel Duinviool;

 • het college van burgemeesters en wethouders op 7 juni 2022, met kenmerk Z2886944D2887092 heeft ingestemd met het afsluiten van de tunnel Duinviool;

 • dat ondanks bovenstaand besluit spreekt over meerdere locaties, in eerste instantie alleen de tunnel wordt afgesloten omwille van de herinrichting, waarbij een losliggende busbaan wordt gefaciliteerd;

 • in eerste instantie alleen de Duinviool tunnel een verplicht fiets/bromfietspad zal worden;

 • de gemeente Katwijk voornemens is in een later stadium de verbinding Koningsduin/Nieuwe Duinweg enkel toegankelijk te maken voor fietsers;

 • dit samen met de komst van de provinciale busbaan en het verleggen van de provinciale doorfietsroute over de Nieuwe Duinweg opgepakt zal worden;

 • hier een nieuw verkeersbesluit voor genomen zal worden;

 • de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Katwijk;

 • het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 • overeenkomstig artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de korpschef van politie of diens gemandateerde;

is het daarom gewenst om:

 • de tunnel Duinviool tussen de Baron van Wassenaerlaan en de Nieuwe Duinweg her in te richten als verplicht fiets/bromfietspad;

Gelet op artikel 2 Wvw 1994 strekt de in dit besluit genoemde verkeersmaatregelen tot:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van verkeer.

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten wij:

 • een verplicht fiets/bromfietspad in te stellen in de tunnel Duinviool tussen de Baron van Wassenaerlaan en de Nieuwe Duinweg door het plaatsen van de borden G12a, zoals bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990, ter hoogte van:

  • de kruising Baron van Wassenaerlaan – tunnel Duinviool;

  • de kruising Nieuwe Duinweg – tunnel Duinviool,

 • de voorrangssituatie te wijzigen op het kruispunt Nieuwe Duinweg – tunnel Duinviool – Westerbaanpad door het plaatsen van de borden B06OB503OB02f, zoals bedoeld in de bijlage 1 van het RVV 1990, inclusief haaientandmarkering, ter hoogte van,

  • Koningsduin 1, aan de overzijde van de weg;

  • het basketbalveld van het Vakcollege Rijnmond,

 • de voorrangssituatie voor de nabijgelegen (brom)fietspaden te bepalen op het kruispunt tunnel Duinviool – (brom)fietspad welke parallel aan de N206 gelegen ligt, waarbij (brom)fietsverkeer op dit parallelle (brom)fietspad komend vanaf zuidelijke richting voorrang dient te verlenen aan overig (brom)fietsverkeer door het plaatsen van het bord B06, zoals bedoeld in de bijlage 1 van het RVV 1990, inclusief haaientandmarkering, ter hoogte van het bovengenoemde kruispunt;

 • de voorangssituatie voor de toegangsweg voor fietsers, welke gesitueerd is ten zuiden van de nieuwe (brom)fietsroute tussen het Westerbaanpad en de tunnel Duinviool over de Nieuwe Duinweg, zo te bepalen, dat (brom)fietsverkeer voorrang dient te verlenen aan verkeer op de Koningsduin, en aan (brom)fietsverkeer op het (brom)fietspad parallel aan de N206, door het plaatsen van de borden B06, zoals bedoeld in de bijlage 1 van het RVV 1990, inclusief haaientandmarkering, ter hoogte van

  • kruising toegangsweg – Koningsduin

  • kruising toegangsweg – parallel(brom)fietspad aan N206

 • het Westerbaanpad te behouden als fietspad;

 • deze maatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlage;

 • de bekendmaking van dit verkeersbesluit te laten geschieden door plaatsing van het besluit in het Gemeenteblad.

Katwijk, 14 november 2022

namens burgemeester en wethouders van Katwijk,

Clustermanager Beleid Fysieke Leefomgeving b/a

mr. drs. C.M.C Vrolijk

Clustermanager Vergunningen Toezicht & Handhaving

Bijlagen

 • Situatiefoto1

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk. Vermeld in uw bezwaarschrift uw naam, adres en handtekening, de datum, de omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar. Graag een kopie van het besluit meesturen.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op www.katwijk.nl.

Bij spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, van de rechtbank te Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U dient een kopie van het bezwaarschrift toe te voegen. Digitaal indienen kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U moet hiervoor wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben.

 

Naar boven