Ontwerpbestemmingsplan “Hoveniersweg 11”, gemeente Zutphen

 

Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat met ingang van 24 november 2022 tijdens de algemene openingstijden bij het loket van de gemeente Zutphen, 's Gravenhof 2, voor een ieder gedurende zes weken digitaal ter inzage ligt:

Bestemmingsplan “Hoveniersweg 11”

Het bestemmingsplan ziet op de bouw van een nieuwe woning met een passende natuurlijke erfinrichting in de lintbebouwing van de Hoveniersweg, conform de Structuurvisie Noordrand De Hoven.

Plangebied

Het plangebied is gelegen aan de oostzijde van Hoveniersweg 11 te Zutphen.

Zienswijzen

Een ieder kan op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening gedurende de termijn van terinzagelegging, van 24 november 2022 tot en met 4 januari 2023, schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het bovengenoemde bestemmingsplan kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad, Postbus 41, 7200 AA Zutphen, onder vermelding van zaaknummer 379049. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met team Ruimte, Economie en Duurzaamheid, telefoonnummer 14 0575.

Plan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan “Hoveniersweg 11” kunt u digitaal inzien in het stadhuis, op afspraak bij het Loket, ’s Gravenhof 2 te Zutphen.

Het plan is tevens te raadplegen via de website van de gemeente Zutphen, www.zutphen.nl/plannenterinzage. Ook is het bestemmingsplan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt hiervoor de volgende link gebruiken:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0301.bp0102Hoveniersw11-on01

De bestanden van het ontwerpbestemmingsplan kunt u langs elektronische weg verkrijgen via de link:

http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0301/NL.IMRO.0301.bp0102Hoveniersw11-on01

Zutphen, 23 november 2022

Burgemeester en wethouders van Zutphen

Naar boven