Verkeersbesluit voor het verwijderen van de borden met betrekking tot een verwijderde wegversmalling aan de Zuiddijk te Maasluis

385873

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis;

Gelet op:

De voor het nemen van een verkeersbesluit relevante wetgeving in de Wegenverkeerswet 1994, het RVV’90, het BABW en de Algemene Wet Bestuursrecht.

overwegende:

 • dat de Zuiddijk in Maassluis ligt;

 • dat de Zuiddijk in een zone 30 ligt;

 • dat de Zuiddijk aan beide zijden een parkeerverbod bevat;

 • dat de Zuiddijk op een dijk gelegen is met een verbinding naar beneden;

 • dat de Zuiddijk een wegversmalling bevatte;

 • dat bij de wegversmalling de borden F05 ‘Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting’ en F06 ‘Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan’ stonden;

 • dat de wegversmalling is aangepast, waarbij aan een zijde de wegversmalling is verwijderd;

 • dat de borden F05 en F06 nu niet meer kloppen met de situatie.

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WW 1994 en artikel 21 BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

 • a.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • b.

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • c.

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • d.

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 • a.

  het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

 • b.

  het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

Hoofdstuk 10, titel 1, afdeling 1 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan de teammanager van de cluster stad bij collegebesluit van 7 januari 2020.

Op grond van artikel 24 BABW, overleg heeft plaats met de korpschef van het landelijk politiekorps, namens de korpschef met de vertegenwoordiger van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. De betreffende vertegenwoordiger heeft d.d. 4 oktober 2022 ingestemd met de voorgestelde maatregel.

Besluiten:

Tot het :

 • 1.

  het verwijderen van de borden F05 ‘Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting’ en F06 ‘Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan’ conform bijlage 1 van het RVV 1990

 • 2.

  dit besluit te publiceren op de in de gemeente gebruikelijke wijze, alsmede in de Staatscourant.

Aldus besloten te Maassluis, 17 november 2022

Namens het college van Burgemeester en wethouders van Maassluis,

teammanager Beleid, cluster Stad,

J.F.M. Krämer

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum publicatie tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Maassluis.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste het volgende:

 • 1.

  Naam en adres van de indiener;

 • 2.

  De dagtekening;

 • 3.

  Vermelding van de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  Een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan verenigen.

Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek kunt u indienen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de rechtbank moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.

Naar boven