Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure brandveilig gebruik Kasteellaan 48, Wijchen

 

Voor het onderstaande project is een omgevingsvergunning brandveilig gebruik verleend. Het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning is voorbereid op basis van de uitgebreide voorbereidingsprocedure paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en is door het college van burgemeester van wethouders van Wijchen op genoemde datum verzonden naar de betreffende aanvrager:

 

Kasteellaan 48 , 6602DG Wijchen , het brandveilig gebruiken van een woonvoorziening - Woondroom , verleend en verzonden op 9 november 2022 .

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

Heeft u vragen over dit besluit of bent u het er niet mee eens? Belt u dan eerst met de medewerker van de gemeente die uw situatie behandelt. We nemen dan het besluit met u door. Wilt u daarna toch een beroepschrift indienen? Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief beroep indienen. Hoe u dit doet, leest u hieronder.

 

Hoe dient u beroep in?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen beroep indienen. U doet dit door een brief te sturen naar de Rechtbank Gelderland. Zo’n brief heet een beroepsschrift. Let erop dat uw brief binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief door de rechtbank ontvangen moet zijn.

In uw brief moet het volgende staan:

 

  • uw naam en adres;

  • de datum van uw brief;

  • het besluit waartegen u beroep indient;

  • de redenen waarom u beroep indient;

  • uw handtekening.

 

Het adres is:

Rechtbank Gelderland

Afdeling bestuursrecht

Postbus 9030

6800 EM Arnhem

 

U kunt ook digitaal beroep indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht -> digitaal procederen -> rechtbanken sector bestuursrecht.

 

Wilt u dat het besluit niet meteen wordt uitgevoerd?

Ook al dient u beroep in, dan kan het besluit toch meteen uitgevoerd worden. Wilt u dat gewacht wordt met het uitvoeren van het besluit totdat er over uw beroepschrift is beslist? Dan kunt u de rechter vragen om een voorlopige uitspraak te doen. Dit heet een voorlopige voorziening. Let op: u kunt dit alleen aan de rechter vragen als u ook een beroepschrift heeft opgestuurd naar de rechtbank. Ook moet er sprake zijn van spoed wanneer u dit wilt vragen aan de rechter.

 

Hoe vraagt u dit aan de rechter?

U kunt dit aan de rechter vragen door een brief te sturen aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hierin vraagt u om een voorlopige voorziening. Stuur een kopie mee van uw beroepschrift.

 

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht -> digitaal procederen -> rechtbanken sector bestuursrecht.

U betaalt griffierecht voor de behandeling van een beroepschrift en als u vraagt om een voorlopige voorziening. U kunt aan de rechtbank vragen hoe hoog dit bedrag is.

Naar boven