Besluitenlijst college 1 november 2022 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 1 november 2022 de volgende besluiten genomen:

Strategische I-Visie 2022-2026 'Wij zijn Equalit'

Het College heeft besloten de Strategische I-Visie 2022-2026 ‘Wij zijn Equalit’ vast te stellen en de Raad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief.=In de Strategische I-Visie geven de 11 deelnemende gemeenten aan hoe ze binnen het Equalit-verband samen optrekken

 

Ontwerpbestemmingsplan Tilburgseweg 71-105a

Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Tilburgseweg 71-105a voor het mogelijk maken van 46 sociale huurappartementen en studio’s ter vervanging van 36 sociale huurwoningen op het perceel aan de Tilburgseweg te Oisterwijk. In het kader van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen wordt het ontwerpbestemmingsplan voor zes weken ter inzage gelegd. De raad wordt hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

 

Ontwerpbestemmingsplan De Bogtsteeg 2, Haaren

Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘De Bogtsteeg 2, Haaren’ voor een ieder ter inzage te leggen. Het bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding en herinrichting van een hoveniersbedrijf. De raad wordt hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

 

Ontwerpbestemmingsplan Heikant 8, Moergestel

Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan "Heikant 8, Moergestel” vrij te geven voor het mogelijk indienen van zienswijzen. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in het herbestemmen van het perceel Heikant 8 te Moergestel van "Wonen”, naar "Recreatie", waarbij 2 B&B-eenheden en 15 camperplaatsen aan het bestaande aanbod worden toegevoegd.

 

Integraal veiligheidsbeleid Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk 2023-2026 en het bijbehorende actieplan integraal veiligheidsbeleid Oisterwijk 2023-2024

Het college heeft besloten aan de raad voor te stellen om het Integraal veiligheidsbeleid Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk 2023-2026 vast te stellen. Dit veiligheidsbeleid bevat prioriteiten waar we ons als GHO-gemeenten de komende vier jaren op gaan richten. Hier hoort ook een actieplan bij. Dit actieplan omschrijft de uitwerking van de prioriteiten, aangevuld met prioriteiten die gelden voor de gemeente Oisterwijk.

 

Afwijking inkoopvoorwaarden aanbesteding Meten en Weten BGT

Het college heeft besloten om voor het aanbesteden Meten en Weten BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) de inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente Zundert van toepassing te verklaren in plaats van de inkoopvoorwaarden van de gemeente Oisterwijk.

 

Raadsinformatiebrief septembercirculaire 2022

Het college heeft besloten de raad te informeren over de septembercirculaire 2022 met een raadsinformatiebrief.

 

Aanpassen mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Het college heeft besloten het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant (OMWB) aan te passen. Het betreft een technische aanpassing ter voorbereiding op de Omgevingswet.

 

Nota bodembeheer

Het college heeft de raad voorgesteld de Nota bodembeheer 2022 vast te stellen. De Nota bodembeheer beschrijft het beleid ten aanzien van het hergebruik en toepassen van grond (en baggerspecie) op de bodem.

 

Raadsinformatiebrief voorgenomen maatregelen bestemmingsreserve aanpak crises

Het college heeft besloten de gemeenteraad te informeren met een raadsinformatiebrief over de voorgenomen maatregelen voor de bestemmingsreserve aanpak crises.

 

Tweede begrotingswijziging 2022 van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om kennis te nemen van de tweede begrotingswijziging 2022 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en om geen zienswijze te uiten tegen de tweede begrotingswijziging 2022.

 

Omgevingsvergunning Oisterwijksedreef 4a Haaren

Het college heeft besloten om de omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de tuinplantenkwekerij aan de Oisterwijksedreef 4a in Haaren te verlenen. De raad wordt hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

 

 

 

 

 

Naar boven