Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning brandveilig gebruik Hoppenhofstraat 2, Batenburg

 

Het onderstaande ontwerpbesluit voor een omgevingsvergunning is door het college burgemeester en wethouders van Wijchen op genoemde datum verzonden naar de betreffende aanvrager:

 

Hoppenhofstraat 2 , 6634AL Batenburg , h e t brandveilig gebruiken ten behoe ve van een MFA , verzonden op 23 december 2021 .

Met ingang van 6 januari 2022 wordt de aanvraag gedurende 6 weken ter inzage gelegd.

Ter inzage / informatie

Schriftelijke stukken over een onderwerp zoals bedoeld in de publicatie zijn vanaf nu alleen op afspraak in te zien bij de consulenten van Ruimte en Leefomgeving in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Ook kunt u bij hen een mondelinge toelichting krijgen. De consulenten van Bouwen en Leefomgeving zijn voor vragen en voor het maken van een afspraak bereikbaar via telefoonnummer 088 432 70 00. U kunt hen het beste bereiken van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 tot 12.00 uur en tussen 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdagochtend tussen 10.00 tot 12.00 uur. U kunt natuurlijk altijd een e-mail sturen naar bouwenenleefomgeving@wijchen.nl.

 

Zienswijze

Iedere belanghebbende kan tijdens de periode van terinzagelegging een zienswijzen tegen het ontwerpbesluit indienen (schriftelijk). Binnen de aangegeven termijn kunnen ook adviezen worden uitgebracht.

Een schriftelijke zienswijze moet worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders, afdeling BMO, postbus 9000, 6600 HA Wijchen.

De indiener van een zienswijze kan verzoeken dat zijn persoonlijke gegevens niet bekend worden gemaakt. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld te reageren op de ingebrachte zienswijze(n).

Zienswijzen, reactie en adviezen worden meegenomen bij het nemen van de beslissing op de aanvraag.

Wij maken u er op attent dat tegen het definitieve besluit alleen beroep kan worden ingediend, ook als u tijdig een zienswijze hebt ingediend èn u tevens belanghebbende bent. Alleen als er bijzondere omstandigheden zijn waardoor er geen zienswijze(n) kon(den) worden ingediend, is er een kans dat de bestuursrechter het beroep toch behandelt.

 

Naar boven