Besluitenlijst college 4 oktober 2022 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 4 oktober 2022 de volgende besluiten genomen:

 

Versnelling woningbouw

Openbare samenvatting: Het college heeft besloten om in te stemmen met het programmaplan Versneld bouwen in Oisterwijk 2023-2033. Hierin is opgenomen hoe de gemeente Oisterwijk de gewenste 150 woningen per jaar voor de komende 10 jaren wil realiseren. Hierover informeren we de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief.

 

Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 42 fractie PRO

Openbare samenvatting: Het college heeft ingestemd met de beantwoording van de schriftelijke vragen ex artikel 42 van de fractie PRO met betrekking tot de van rechtswege verleende omgevingsvergunning ten behoeve van waterberging op het perceel Moergestelseweg 52 in Oisterwijk.

 

Begroting 2023

Openbare samenvatting: Het college heeft ingestemd met de begroting 2023 en legt deze op 10 november 2022 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

 

Naar boven