Besluitenlijst college 26 januari 2022 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 26 januari 2022 de volgende besluiten genomen

Beantwoording artikel-42 vraag CDA over planschadeverzoeken buitengebied

Het college heeft vragen beantwoord van de fractie CDA inzake de stand van zaken van de ingediende planschadeverzoeken door boeren uit de gemeente Oisterwijk.

 

Vaststelling bestemmingsplan Haarendijk 36

Het college heeft besloten om het bestemmingsplan Haarendijk 36, Haaren dat voorziet in een seniorenwoning in een bestaand bijgebouw, voor vaststelling voor te leggen aan de raad.

 

Technische wijzigingen bestemmingsplan Verblijfsrecreatieterreinen

Het college heeft besloten om het bestemmingsplan Herziening verblijfsrecreatieterreinen, waarmee diverse onvolkomenheden, onduidelijkheden en gebrekkige definities in het vigerende bestemmingsplan Verblijfsrecreatieterreinen worden hersteld, voor vaststelling aan de raad voor te leggen.

 

Principemedewerking herontwikkeling Heiligenboom 6 te Moergestel

Het college heeft besloten om in principe, maar onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan de sanering en passende herbestemming van de varkenshouderij aan de Heiligenboom 6 te Moergestel tot woning met aanhorigheden en in het kader van de beëindiging van de varkenshouderij, in te stemmen met de realisatie van drie ruimte-voor-ruimte kavels ter plaatse van de planlocatie.

 

 

Naar boven