Besluitenlijst college 27 september 2022 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 27 september 2022 de volgende besluiten genomen:

 

Nota reserves en voorzieningen 2022

Openbare samenvatting: Het college heeft besloten om de raad voor te stellen de Nota reserves en voorzieningen 2022 vast te stellen.

 

Mandatering heffingsambtenaar

Openbare samenvatting: Het college heeft besloten de rol van heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar neer te leggen bij de teamleider van het team belastingen en de plaatsvervanging neer te leggen bij zijn/haar leidinggevende.

 

Plan van aanpak herontwikkeling Den Domp/Mgr. Bekkersplein - fase 1 Ontwikkelkader

Openbare samenvatting Het college heeft besloten in te stemmen met het plan van aanpak voor het project Herontwikkeling gemeenschapshuis Den Domp/Monseigneur Bekkersplein in Haaren en de raad voor te stellen om een voorbereidingskrediet van € 250.000,- beschikbaar te stellen voor het project.

 

Reactie op advies ASD

Openbare samenvatting: Het college heeft besloten een reactie te geven op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk over ingewikkelde brieven aan inwoners.

 

Vaststellen belastingverordeningen 2023

Openbare samenvatting: Het college heeft besloten akkoord te gaan met bijgevoegd raadsvoorstel 'Vaststellen belastingverordeningen 2023', hiermee worden een aantal belastingverordeningen voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling.

 

Stand van zaken woonwagenbeleid

Openbare samenvatting: Het college heeft besloten de gemeenteraad door middel van een RIB te informeren over de laatste stand van zaken van het woonwagenbeleid.

 

Visie Toerisme en Recreatie 2022

Openbare samenvatting: Het college heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen de Visie Toerisme en Recreatie 2022 vast te stellen.

 

E-mail archivering volgens Capstone methodiek

Openbare samenvatting: Het college heeft besloten aan te sluiten bij de Ontwerpselectielijst e-mailbewaring van de VNG waardoor ook in Oisterwijk de Capstone-methodiek mag worden toegepast bij e-mailarchivering.

 

Regeling ouderschapsverlof

Openbare samenvatting: Het college heeft besloten de gewijzigde regeling ouderschapsverlof gemeente Oisterwijk 2022 vast te stellen. De eerdere regeling ouderschapsverlof 2020 heeft het college ingetrokken.

 

Uitvoeringsprogramma woonzorgvisie

Openbare samenvatting: Het college heeft besloten het Uitvoeringsprogramma Woonzorgvisie vast te stellen en de gemeenteraad hierover te informeren via een raadsinformatiebrief. Het uitvoeringsprogramma is een uitwerking van de vastgestelde Woonzorgvisie.

 

Berap 2022

Openbare samenvatting: Het college heeft ingestemd met het voorleggen van de Bestuursrapportage 2022 aan de raad.

 

Naar boven