BESLUIT van burgemeester en wethouders over het nemen van een verkeersmaatregel (aanwijzing twee E-oplaadplaatsen nabij parkeerplaats t.h.v. Waterspoor 23 in Wierden)

 

Z-22-45380/UIT-22-57326

 

AANLEIDING.

 

Het elektrisch rijden wordt steeds populairder en er komen steeds meer elektrische auto’s. Dat geldt ook voor de gemeente Wierden. Steeds meer inwoners vragen om een locatie voor een laadpaal in onze gemeente. De firma Vattenfall is met de provincie en de gemeente een overeenkomst aangegaan om in Wierden een aantal laadpalen te plaatsen. Inmiddels is, mede op verzoek van aantal inwoners toestemming gevraagd voor het plaatsen van een laadpaal op een tweetal locaties. De locaties zijn twee parkeerplaatsen nabij parkeerplaats t.h.v. Waterspoor 23 in Wierden.

Er worden telkens per locatie twee parkeerplaatsen aangewezen, maar in eerste instantie zal er één parkeerplaats worden gereserveerd. Indien de vraag toeneemt zal de tweede parkeerplaats op de aangewezen locatie worden gereserveerd. Hiervoor hoeft dan geen afzonderlijk verkeersbesluit meer te worden genomen.

De gemeente juicht deze ontwikkeling natuurlijk toe en staat niet afwijzend tegenover dit initiatief.

 

OVERWEGINGEN

 

Aan de paal kunnen twee auto’s tegelijk worden opgeladen. Het is dan ook gewenst een tweede parkeerplaats aan te wijzen als oplaadplek voor elektrische auto’s. Deze wordt echter niet direct als e-oplaadplaats gereserveerd, maar kan als de behoefte er is direct gereserveerd worden en hoeft er geen verkeersbesluit meer voor die E-oplaadplaats te worden genomen.

 

De E-oplaadplaats is alleen bedoeld voor het opladen van elektrische auto’s. Na het opladen van de auto zal deze binnen een redelijke tijd verplaatst moeten worden om anderen de gelegenheid te geven zijn of haar auto op te laden.

 

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente.

 

De gemeente Wierden heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en wil deze initiatieven ondersteunen

 

 

De parkeerplaatsen zijn in eigendom en beheer bij de gemeente Wierden.

 

Gezien het besluit van de raad van 9 mei 1995 waarbij het nemen van verkeersmaatregelen is gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders.

 

 

BESLISSING:

 

Krachtens het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer worden, door de op de bij dit besluit behorende situatietekeningen/-foto’s aangegeven parkeervakken nabij parkeerplaats t.h.v. Waterspoor 23 in Wierden te voorzien van het bord E04 als bedoeld in bijlage I van dit reglement, met onderbord “opladen elektrische personenauto’s”, aangewezen als E-oplaad-parkeerplaatsen.

 

 

Wierden, 26 september 2022

Namens burgemeester en wethouders van Wierden,

 

J. Kerdijk

Afdelingshoofd Ruimtelijk Beheer en Realisatie

 

 

Bezwaar tegen dit besluit

Het kan zijn dat u het niet eens bent met ons besluit. Dit kunt u dan bij ons aangeven. Dit heet ‘bezwaar indienen’. Dit moet binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt.

 

In uw bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

• uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres en woonplaats

• de datum waarop u de brief heeft verstuurd (dagtekening)

• met welk besluit u het niet eens bent

• de redenen waarom u het niet met het besluit eens bent (de gronden van het bezwaar)

• uw handtekening

 

Kosten

Bezwaar maken kost niets.

 

Hoe moet ik reageren?

U kunt op twee manieren bezwaar maken:

1. Per brief. U stuurt uw brief naar: burgemeester en wethouders van Wierden, Postbus 43, 7640 AA Wierden.

2. Digitaal. Dit kan via een formulier op onze website: www.wierden.nl/bezwaar

 

Voorlopige voorziening

Ons besluit is direct geldig; ook al heeft u bij ons een bezwaarschrift ingediend. Als u dit wilt voorkomen, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel. in Zwolle. U moet bij uw aanvraag kunnen aantonen dat het om een situatie gaat waarbij u niet kunt wachten op een besluit op uw bezwaarschrift. De voorzieningenrechter beslist op korte termijn op uw verzoek.

 

Kosten

Het indienen van een voorlopige voorziening kost geld. Over de hoogte van deze kosten (ook wel griffierecht) kunt u contact opnemen met de Rechtbank Overijssel te Zwolle

 

Hoe moet ik reageren?

U kunt op twee manieren een voorlopige voorziening aanvragen:

1. Per brief. U stuurt uw brief naar: Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als u een voorlopige voorziening vraagt, moet u een kopie van uw bezwaarschrift meesturen.

2. Digitaal. Dit kan via de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

 

 

Afschrift verzonden aan:

a. Politie Oost Nederland

b. Loket Bouwen en wonen;

c. bedrijfsleider buitendienst

d. Buitengewoon Opsporingsambtenaar (Boa)

 

 

Dit besluit is op 30 september 2022 openbaar gemaakt en gepubliceerd in de Staatcourant

Naar boven