Wijzigingsplan “Limmen, Maatlat 9”

 

Burgemeester en wethouders van Castricum maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het vastgestelde wijzigingsplan “Limmen, Maatlat 9” voor zes weken ter inzage ligt ten behoeve van de beroepsfase. Het wijzigingsplan maakt gebruik van de wijzigingsbevoegdheid zoals deze is opgenomen in het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Nieuwelaan Oost en West”.

Gebied

Het plangebied is gelegen aan de Maatlat 9 te Limmen. De locatie ligt in de bebouwde kom van Limmen op het bedrijventerrein Nieuwelaan Oost. Het plangebied wordt in het noorden, oosten en westen omringd door andere bedrijven. Ten zuiden van het plangebied bevinden zich ook enkele (Bedrijfs)woningen.

Inhoud wijzigingsplan

Het wijzigingsplan heeft betrekking op een bestaand bedrijventerrein waarop een bouwmarkt is gevestigd. De voorzijde van dit perceel is ingericht ten behoeve van het parkeerterrein bij deze bouwmarkt. Momenteel wordt dit gebouw niet meer gebruikt en staat het leeg.

De eigenaar is voornemens dit bestaande pand te verbouwen tot 8 bedrijfsunits. Het wijzigingsplan voorziet tevens in de bouw van en nieuw bedrijfspand (op het nieuwe bouwvlak) met 18 bedrijfsunits aan de voorzijde van het perceel. De bedrijfsunits zijn bedoeld voor bedrijven tot en met milieucategorie 2.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?

Het wijzigingsplan ligt vanaf donderdag 29 september t/m woensdag 9 november 2022 ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1 te Castricum. Tevens zijn de plannen te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder de plannaam ‘Wijzigingsplan Limmen, Maatlat 9’, met plan-identificatienummer: NL.IMRO.0383.WPL22Maatlat9-vs01. De pdf-bestanden zijn beschikbaar via: https://www.castricum.nl/inzage.

Hoe kunt u reageren?

Tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan kan met ingang van de dag na die waarop het besluit bekend is gemaakt gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep. Digitaal indienen kan via: Externe link: https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan, in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor genoemde beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Digitaal indienen kan via: Externe link: https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de beroepstermijn een dergelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is beslist.

Meer informatie

Heeft u vragen over het wijzigingsplan dan kunt u contact opnemen met de heer J.H. Moraal via tel. 14 0251 of per e-mail jelgermoraal@debuch.nl.

Castricum, 21 september 2022

Naar boven