Ontwerp bestemmingsplan Ringdijk 2a, Boskantse Broekstraat en Houtsestraat 14D te gemeente Wijchen

 

Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Ringdijk 2a, Boskantse Broekstraat en Houtsestraat 14D te gemeente Wijchen ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen op drie verschillende locaties in de gemeente Wijchen. Het eerste deel betreft de realisatie van een levensloopbestendige twee-onder-een-kapwoning aan de Boskantse Broekstraat (ter hoogte van nummer 5) te Wijchen in samenhang met een landschappelijke inpassing. Het tweede deel bestaat uit het vastleggen van de reeds gerealiseerde mantelzorgwoning aan de Houtsestraat 14D te Balgoij tot een reguliere levensloopbestendige woning. Het derde deel betreft de beëindiging van het agrarische bedrijf aan de Ringdijk 2A te Batenburg en de sloop van een groot deel van de opstallen aldaar. De agrarische bedrijfswoning zal bestemd worden als een reguliere woning.

 

T er inzage

De schriftelijke stukken behorende bij het ontwerpbestemmingsplan zijn op afspraak in te zien in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 088 432 70 00 of per e-mail via bouwenenleefomgeving@drutenwijchen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BGBBTBenBGY-OW01.

 

Zienswijze

De termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt zes weken en vangt aan op 29 september 2022 en loopt tot en met 9 november 2022. Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad, Postbus 9000, 6600 HA, Wijchen. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de medewerkers van de balie Bouwen en Leefomgeving.

 

Kostenverhaal

In verband met het ontwerp bestemmingsplan Ringdijk 2a, Boskantse Broekstraat en Houtsestraat 14D te gemeente Wijchen is de gemeente een overeenkomst met de initiatiefnemers aangegaan. Vanwege deze overeenkomst zal geen exploitatieplan worden vastgesteld. Tegen deze overeenkomst staat geen bezwaar en beroep open.

 

Wijchen, 28 september 2022

Burgemeester en wethouders van Wijchen

M. van Beek, burgemeester

drs. R. Boer, secretaris

Naar boven