BESLUIT PARKEERMAATREGEL Karmelweg (ROTTERDAM)

De manager Parkeervoorzieningen Stadsbeheer,

gelet op het bepaalde in de Verordening Parkeerregulering en parkeerbelastingen 2022 en het Uitvoeringsbesluit parkeren Rotterdam 2022;

 

Gelet op artikel 18, eerste lid sub d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens door het college van burgemeester en wethouders verleend mandaat;

 

 

Overwegende dat,

gedeeld autogebruik oftewel 'autodate' een middel is om reductie van de groei van automobiliteit te realiseren;

het doel van dit systeem is om door middel van selectief autogebruik het autobezit te laten afnemen;

bij dit systeem auto's op verschillende plaatsen in de stad op afroep beschikbaar zijn;

dit systeem past binnen het gemeentelijk beleid ten aanzien van het verminderen van het autogebruik;

'autodate' bijdraagt aan het terugdringen van het aantal (geparkeerde) auto's;

er voor ondergenoemde locatie door MyWheels een gereserveerde parkeerplaats voor gedeeld autogebruik is aangevraagd;

in deze behoefte kan voorzien worden door inrichten van een parkeerplaats voor ‘autodate’ en te laten voorzien van onderbord met ‘autodate’;

de precieze plaatsaanduiding luidt: Karmelweg ter hoogte van pandnummer 1a

de weg is gelegen binnen de bebouwde kom;

  •  

 

 

 

 

BESLUIT:

  • tot het inrichten van een parkeerplaats voor ‘autodate’ aan de ‘Karmelweg ter hoogte van het pand met nummer 1A, door het plaatsen van bord E9 (parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders) van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met een onderbord met de vermelding ‘autodate’ en het aanbrengen van een kruismarkering in het parkeervak.

 

Rotterdam, 21 september 2022

J. van Maaren

Namens het college van burgemeester en wethouders,

De manager Parkeervoorzieningen Stadsbeheer,

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van publicatie tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam, maar te worden ingediend bij de:

Algemene Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011

3000 BA Rotterdam

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat tenminste de gronden van het bezwaar, de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. Het is wenselijk tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

Indien een bezwaar, als hiervoor bedoeld, is ingediend kan tegen betaling van de griffierechten een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend worden bij de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam

Naar boven