Vaststelling wijzigingsplan Voorweg 7 en 9, te Heemskerk.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het in de vergadering van 6 september 2022 heeft besloten om het wijzigingsplan ‘Voorweg 7 en 9 Heemskerk’ met nummer NL.IMRO.0396.WPvoorweg7en9-VA01 vast te stellen.

 

Inzage

Vanaf 24 september 2022 liggen het collegebesluit, het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis van Heemskerk, Maerten van Heemskerckplein 1, 1964 EZ te Heemskerk, of via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan kan gedurende zes weken vanaf 24 september 2022 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld. Een beroepschrift wordt gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Nadere inlichtingen: 140251.

 

Naar boven