Bekendmaking vaststellen ontwerp Nota bodembeheer, regels met betrekking tot de milieu hygiënische kwaliteit van de toe te passen grond binnen de gemeente Heemskerk.

Het college van burgemeester en wethouders van Heemskerk maakt het volgende bekend:

Het college is voornemens om de raad van Heemskerk te vragen de Nota Bodembeheer voor de gemeente Heemskerk op grond van artikel 44 van het Besluit bodemkwaliteit vast te stellen. Hiertoe hebben burgemeester en wethouders een ontwerp opgesteld.

 

  • De Nota Bodembeheer bevatten regels met betrekking tot de milieu hygiënische kwaliteit van de toe te passen grond binnen de gemeente.

Inzage

Het ontwerpbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken ligt van 14 september tot 26 oktober

2022 ter inzage.

Zienswijzen

Tot 26 oktober 2022 kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen bij de het college van burgemeester en wethouder van Heemskerk.

Algemene informatie

Voor inzage in stukken en het indienen van mondelinge zienswijzen kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 16.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond.

Bezoek- en postadres Omgevingsdienst IJmond: Stationsplein 48b, 1948 LC Beverwijk / Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. Telefoon: (0251) 263 863. E-mail: info@odijmond.nl

De stukken zijn ook in te zien op de gemeentelijke website: www.heemskerk.nl en liggen tevens ter inzage in de ontvangsthal van gemeente Heemskerk op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur. Adres: Maerten van Heemskerckplein 1 te Heemskerk.

 

Naar boven