Besluitenlijst college 13 september 2022 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van13 september 2022 de volgende besluiten genomen:

 

Aanbesteding onderhoudsbestekken openbare ruimte

Openbare samenvatting: Het college heeft besloten voor het onderhoud van de openbare ruimte nieuwe aanbestedingen te starten, waarbij het onderhoud van de beplantingen door de WSD (sociale werkbedrijf) uit wordt gevoerd.

 

Principeverzoek realisatie bedrijfshal met twee fly-overs Beneluxstaat 7

Openbare samenvatting: Het college heeft besloten om principemedewerking te verlenen aan het realiseren van een bedrijfshal en twee fly-overs om op efficiënte wijze producten te vervoeren van de ene bedrijfshal naar de andere aan de Beneluxstraat 7 te Oisterwijk. De gemeenteraad zal hierover worden geïnformeerd via bijgaande raadinformatiebrief.

 

Beslissing op bezwaar Kerkstraat 44

Openbare samenvatting: Het college heeft besloten om het bezwaarschrift, gericht tegen het besluit over het verzoek om handhavend op te treden tegen de ongeveer negentien jaar geleden geplaatste verdiepingstrap aan de Kerkstraat in Oisterwijk, ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

 

Subsidieregelingen 2023

Openbare samenvatting: Het college heeft besloten om voor het kalenderjaar 2023 de subsidieregelingen vast te stellen.

 

Onderzoeksrapport brand Fire-Up 13 juni 2022, conclusies en aanbevelingen

Openbare samenvatting: Het college heeft kennis genomen van het onafhankelijke rapport over de brand bij Fire-Up op 13 juni 2022. Het college neemt de aanbevelingen, in zoverre nog niet gedaan, ter hand. Daarnaast gaat het college op korte termijn in gesprek met de diverse partijen en betrokkenen.

 

RIB meicirculaire 2022

Openbare samenvatting: Het college heeft besloten in te stemmen met de raadsinformatiebrief over de meicirculaire 2022 en om de raadsinformatiebrief over de meicirculaire 2022 voor te leggen aan de raad.

 

Naar boven