Verlenging beslistermijn voor het uitbreiden van een B&B aan Nullen 15 te Ledeacker

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Het college heeft besloten om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van (maximaal) 6 weken:

Ledeacker

  • Nullen 15 – het uitbreiden van een B&B, theehuis en woning (bouwen, afwijken bestemmingsplan). Ingekomen 22-07-2022.

U kunt als derde- belanghebbende geen bezwaar maken tegen de verlengingsbesluiten. Dat kan pas nadat er op de aanvragen is beslist.

Naar boven