Oproep vergadering commissie Samenleving

 

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de commissie Leefomgeving op woensdag 21 september 2022 om 19.30 uur in de raadzaal van de gemeente Voerendaal.

 

AGENDA

 

 • 1. Opening (circa 5 minuten)

  • 1.2

   Afmeldingen

  • 2.2

   Mededelingen

  • 3.2

   Insprekers (minimaal 2 dagen van tevoren melden bij de griffie)

 • 2. Vaststellen (circa 5 minuten)

  • 2.1

   Vaststellen van de agenda

  • 2.2

   Vaststellen besluitenlijsten van 23 juni 2022 (s.v.p. voorstellen tot wijziging tijdig aan de griffie doorgeven)

 • 3. Raadsvoorstellen (circa 80 minuten)

  • 3.1

   Delegatiebesluit Omgevingswet

  • 3.2

   Adviesrecht raad bij aanvraag omgevingsvergunningen voor buitenplanse omgevingsplan activiteiten – Verplichte participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten en Handreiking Omgevingsdialoog Voerendaal 2022

  • 3.3

   Verordening gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Voerendaal 2023

  • 3.4

   Verordening nadeelcompensatie gemeente Voerendaal 2023

 • 4. Raadsinformatiebrieven (circa 10 minuten)

  • 4.1

   Brief Stichting Groen Hart voor Heuvelland

 • 5. Informatief (circa 10 minuten)

  • 5.1

   Terugkoppeling lopende projecten en gemeenschappelijke regelingen

 • 6. Sluiting

   

De vergaderstukken met bijlagen zijn vanaf heden voor u te raadplegen in iBabs. Voor de leden van de commissie is een set vergaderstukken (zonder bijlagen) in het postvak te vinden.

Met vriendelijke groet,

 

W.M.H. Keulen

Voorzitter commissie Leefomgeving

 

Naar boven