Vestiging Voorkeursrecht locatie Waterzuivering te Waddinxveen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen maakt op grond van artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de gemeenteraad van Waddinxveen op 14 september 2022 op grond van het bepaalde in artikel 5 Wvg heeft besloten om gronden aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

Gebied

De gronden zijn gelegen in het plangebied dat plaatselijk bekend is als de ‘Locatie waterzuivering’ en zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale kaart met de daarbij behorende lijst van eigenaren en zakelijk gerechtigden.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking één dag na publicatie in het gemeenteblad, te weten 16 september 2022.

Terinzagelegging

Het besluit van de gemeenteraad ligt samen met het voorstel en verdere bijbehorende bijlagen, bevat­ten­de de kadastrale kaart en een lijst met daarop de kadastrale aanduidingen van het in de aanwijzing opgenomen perceel, de grootte, evenals de namen van de eigenaren en rechthebbenden van de daarop rustende beperkte rechten, een kaart met daarop de aan het perceel toegedachte bestemming en overige relevante gegevens, met ingang van 16 september 2022 tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentehuis te Waddinxveen, gedurende zes weken.

Gevolgen van de vestiging

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en andere rechthebbenden op de aangewezen gronden, wanneer deze die gronden respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Waddinxveen te koop moeten aanbieden. De eigenaren en de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit van de gemeenteraad tot aanwijzing van gronden op basis van het bepaalde in artikel 5 Wvg. Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt in het gemeenteblad, bij de gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen tegen voormeld besluit een bezwaarschrift indienen. In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaarschrift (de motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen, onder vermelding van zaaknummer Z/22/102422, Postbus 400, 32740 AK Waddinxveen, en dient uiterlijk 27 oktober 2022 te zijn ontvangen.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien een bezwaarschrift is ingediend, hebben belanghebbenden de mogelijkheid om – wanneer zij een spoedeisend belang aanwezig achten - een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Heeft u vragen?

Dan kunt u een mail sturen naar wvg@waddinxveen.nl of contact opnemen met mevrouw C. Boels via telefoonnummer 14 0182.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen

Onderwerp

Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten voormalige locatie Waterzuivering

Besluit:

  • 1.

    Er wordt op grond van artikel 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) een aanwijzing voorkeursrecht gevestigd op het perceel van de voormalige waterzuivering, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen sectie B nummer 8093, overeenkomstig worden de artikelen 10 t/m 15, 24 en 26 Wvg van toepassing verklaard.

  • 2.

    Er wordt aan het perceel kadastraal bekend gemeente Waddinxveen sectie B nummer 8093 een niet-agrarische bestemming toegedacht.

Kadastrale- en persoonsgegevens Wvg Waterzuiveringslocatie

Lijst van op grond van artikel 5 Wet voorkeursrecht gemeenten aangewezen percelen gelegen binnen het project Waterzuiveringslocatie in de kadastrale Gemeente Waddinxveen waarop de artikelen 10 t/m 24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn

Deze lijst behoort bij het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen, ingevolge artikel 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) d.d. 14 september 2022 tot aanwijzing van het hierna vermelde perceel gelegen binnen het projectgebied Waterzuiveringslocatie als grond waarop de artikelen 10 t/m 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn.

Het aangewezen perceel is eveneens aangegeven op de bij het raadsbesluit behorende tekening/kaart. De gegevens zoals die in de lijst zijn opgenomen zijn ontleend aan de Dienst voor het kadaster en de openbare registers d.d.14 juni 2022.

Perceelnummer

Grootte (vierkante meters)

Eigenaren

Zakelijke rechthebbende

Adresgegevens Eigenaar/

Beperkt gerechtigden

B 8093

9565 m2

Hoogheemraadschap van Rijnland

 

 

 

 

Naar boven